Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1664617

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 23 grudnia 2013 r.
IV SA/Wr 846/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Julia Szczygielska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 23 grudnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) 2013 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) 2013 r. nr (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W., po rozpoznaniu odwołania (...) od decyzji Prezydenta Miasta W. z dnia (...) 2013 r. nr (...) w sprawie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego, zakwestionowaną decyzję utrzymało w mocy.

Decyzja organu odwoławczego została skutecznie doręczona wyżej wymienionemu w dniu 7 października 2013 r.

Skargę na tę decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, za pośrednictwem organu właściwego, (...) wniósł dnia 7 listopada 2013 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlegała odrzuceniu jako spóźniona.

Zgodnie bowiem z art. 53 w związku z art. 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej p.p.s.a., skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi, w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Z akt sprawy wynika, że zaskarżoną decyzję skutecznie doręczono skarżącemu w dniu 7 października 2013 r. Zawierała ona prawidłowe pouczenie o terminie i sposobie jej zaskarżenia. Tymczasem, skarga została wniesiona za pośrednictwem organu właściwego w dniu 7 listopada 2013 r., a więc po upływie terminu do jej złożenia, gdyż termin ten mijał dnia 6 listopada 2013 r. W tej sytuacji skargę należało uznać za spóźnioną, ponieważ została wniesiona z uchybieniem terminu, o jakim mowa w art. 53 § 1 p.p.s.a.

Przepis art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. stanowi, że sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

Skoro zatem skarga została złożona z uchybieniem terminu, a skarżący nie wystąpił z wnioskiem o jego przywrócenie, podlegała ona odrzuceniu, o czym orzeczono w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.