Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1664662

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 18 grudnia 2013 r.
IV SA/Wr 845/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Henryk Ożóg.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. W. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) września 2013 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności umowy w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt małoletniego w Domu Pomocy Społecznej postanawia oddalić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia (...) września 2013 r. Nr (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze we W., po ponownym rozpatrzeniu wniosku A.W. (dalej: Skarżący) utrzymało w mocy postanowienie z dnia (...) kwietnia 2013 r. nr (...), odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności umowy w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt małoletniego B. W. w Domu Pomocy Społecznej w M.

W uzasadnieniu postanowienia pouczono Skarżącego o prawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. Skarżący otrzymał postanowienie w dniu 8 października 2013 r.

W dniu 8 listopada 2013 r. Skarżący wysłał listem, skargę na to postanowienie. W skardze został zawarty wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

W odpowiedzi na skargę z dnia 5 grudnia 2013 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze we W. wniosło o jej odrzucenie z powodu uchybienia terminu do jej wniesienia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Z treści art. 244 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej p.p.s.a. wynika, że prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

Stosownie zaś do art. 245 § 1 p.p.s.a. prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym.

Jednakże, po myśli art. 247 p.p.s.a. prawo pomocy nie przysługuje stronie w razie oczywistej bezzasadności skargi.

W niniejszej sprawie zachodzi przesłanka oczywistej bezzasadności skargi, o której mowa w przytoczonym art. 247 p.p.s.a. bowiem z akt sprawy wynika, że postanowienie stanowiące przedmiot skargi wraz z prawidłowym pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W., doręczono Skarżącym w dniu 8 października 2013 r. Oznacza to, iż dzień 7 listopada 2013 r. (czwartek) - z zachowaniem wymogu określonego w art. 54 § 1 p.p.s.a. - był ostatnim dniem na wszczęcie postępowania sądowoadministracyjnego w tej sprawie. Tymczasem z akt sprawy wynika, że skarga została wniesiona w dniu 8 listopada 2013 r. czyli już po upływie terminu.

Artykuł 247 p.p.s.a. może znaleźć zastosowanie w sytuacjach, gdy skarga kwalifikuje się do odrzucenia na podstawie art. 58 § 1 p.p.s.a. (Hanna Knysiak-Molczyk, Przesłanki przyznania prawa pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym, Przegląd Prawa Publicznego 2007/4/27), a więc i w sytuacji takiej jak rozważana.

Przyjąć zatem należy, że skarga jest spóźniona, a tym samym oczywiście bezzasadna w rozumieniu art. 247 p.p.s.a., gdyż bezzasadność skargi należy łączyć nie tylko z jej merytoryczną oceną, ale i możliwością jej wniesienia.

Dodać należy, iż skarżący nie zwrócił się z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Mając powyższe na uwadze Sąd, w oparciu o art. 247 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.