Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 21 grudnia 2005 r.
IV SA/Wr 812/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Marcin Miemiec (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marcin Miemiec Sędziowie Protokolant po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2005 r. przy udziale na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie skierowania dziecka do Domu Małych Dzieci w J. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Według art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i sporów o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi i między tymi organami a organami administracji rządowej. Kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej (art. 1 § 2 tej ustawy).

Zakres kontroli administracji publicznej obejmuje również orzekanie w sprawach skarg na decyzje administracyjne (art. 3 § 1 w związku z § 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm., zwanej dalej w skrócie "upsa").

Kryterium legalności przewidziane w art. 1 § 2 ustawy ustrojowej umożliwia sądowi administracyjnemu wyeliminowanie z obrotu prawnego zarówno decyzji administracyjnej uchybiającej prawu materialnemu, jeżeli naruszenie to miało wpływ na wynik sprawy (art. 145 § 1 pkt 1 lit. a), jak też rozstrzygnięcia dotkniętego wadą warunkującą wznowienie postępowania administracyjnego (lit. b), a także wydanego bez zachowania reguł postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy (lit. c).

Skarga T. J. podlega odrzuceniu, gdyż wniesiona została z uchybieniem ustawowego terminu.

Według art. 53 § 1 w związku z art. 54 § 1 upsa skargę należało wnieść do Sądu za pośrednictwem organu II instancji w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącej rozstrzygnięcia w sprawie.

W rozpoznawanej sprawie skarga bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu została nadana przez stronę w Urzędzie Pocztowym w B. w dniu (...) r. Potwierdza to stempel pocztowy z taką właśnie datą odciśniętą na kopercie. Z dołączonych do odpowiedzi na skargę akt administracyjnych wynika z kolei, że kwestionowaną decyzję doręczono prawidłowo (z właściwym pouczeniem o środkach prawnych i terminie) stronie skarżącej w dniu (...) r. Odzwierciedla to data figurująca na potwierdzeniu odbioru obok podpisu odbiorcy. Fakt ten wskazuje, że trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi upłynął (...) r. Zestawienie tej daty z dniem nadania skargi przez stronę ((...) r.) wskazuje niedwuznacznie na jednodniowe przekroczenie terminu do skutecznego dokonania tej czynności proceduralnej.

W konsekwencji - stosownie do dyspozycji art. 58 § 1 pkt 2 upsa - skargę złożoną po upływie terminu do jej wniesienia należało odrzucić.