Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 2 grudnia 2005 r.
IV SA/Wr 805/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Wanda Wiatkowska-Ilków.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. J. na Kierownika Ambulatorium Zakładu Karnego w S. O. w przedmiocie skargi na orzeczenie lekarza postanawia

I.

uznać się niewłaściwym,

II.

sprawę przekazać według właściwości Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Opolu.

Uzasadnienie faktyczne

Stosownie do treści art. 13 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) w związku z § 1 pkt 9 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 72, poz. 652) - właściwym do rozpoznania niniejszej skargi jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu.

Z tych względów, na podstawie art. 59 § 1 cytowanej ustawy, orzeczono jak w sentencji.