Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 5 kwietnia 2006 r.
IV SA/Wr 800/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Ewa Kamieniecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 5 kwietnia 2006 r. sprawy ze skargi S. G. na postanowienie Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania postanawia umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) r. S. G. złożył skargę na postanowienie Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania.

Jak wynika z odpisu skróconego aktu zgonu sporządzonego w dniu (...) r. przez Urząd Stanu Cywilnego w W., skarżący zmarł w dniu (...) r.

Stosownie do art. 161 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania.

W niniejszej sprawie żona skarżącego K. G. nie zgłosiła udziału w postępowaniu (pismo informacyjne doręczone w dniu (...) r.).

Wobec powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.