Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2828679

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 27 marca 2015 r.
IV SA/Wr 8/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wanda Wiatkowska-Ilków.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Z. R. o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) października 2014 r., nr (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie, w której Prezydent W. wydał decyzję z dnia (...) stycznia 2013 r., nr (...) odmawiającą zmiany decyzji z dnia (...) listopada 2012 r., nr (...) postanawia: odmówić zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.