Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 1 lutego 2006 r.
IV SA/Wr 8/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA-Tadeusz Kuczyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 1 lutego 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. W. na decyzję Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich postanawia

1.

odrzucić skargę

2.

zwrócić Z. W. kwotę 100 (słownie: sto) złotych tytułem uiszczonego wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

W rozpoznawanej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wyrokiem z dnia 21 października 2004 r. Sygn. akt 4 II SA/Wr 2514/2001 oddalił skargę Z. W. na decyzję Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. z dnia (...) r. Nr (...)w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich.

Pismem z dnia (...) r. Z. W. zaskarżył ponownie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wymienioną decyzję Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w W.

z dnia (...) r. i wniósł o "wydanie sprawiedliwego wyroku".

Skarga podlegała odrzuceniu.

Zgodnie bowiem z art. 53 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd odrzuca skargę jeżeli sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samymi stronami jest w toku lub została już prawomocnie osądzona.

Z akt sprawy wynika, że w sprawie niniejszej orzekał już Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu i skargę Z. W. oddalił.

W związku z powyższym, skarga jako niedopuszczalna podlegała odrzuceniu, co orzeczono na podstawie art. 58 § 1 pkt 4 cyt. Prawa.

O zwrocie uiszczonego wpisu od skargi Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 powołanej ustawy.