Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 10 lipca 2008 r.
IV SA/Wr 794/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Tadeusz Kuczyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi F. K. na decyzję Wojewody D. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy uznania za osobę bezrobotną po wznowieniu postępowania w sprawie uznania za osobę bezrobotną i odmowy przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz utraty statusu osoby bezrobotnej postanawia: zwrócić skarżącemu wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 100 (słownie: sto) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 4 kwietnia 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę F. K. na decyzję Wojewody D. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy uznania za osobę bezrobotną po wznowieniu postępowania w sprawie uznania za osobę bezrobotną i odmowy przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz utraty statusu osoby bezrobotnej. Skarżący złożył skargę kasacyjną na przedmiotowy wyrok.

W dniu 21 czerwca 2007 r. skarżący uiścił opłatę kancelaryjną od sporządzenia uzasadnienia do wyroku w kwocie 100 zł.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 239 pkt 1 lit. b, ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych strona skarżąca działanie lub bezczynność organu w sprawach dotyczących statusu bezrobotnego, zasiłków oraz innych należności i uprawnień przysługujących osobie bezrobotnej. Zatem ustawowe, przedmiotowe zwolnienie od obowiązku uiszczania kosztów sądowych sprawia, że opłatę kancelaryjną od sporządzenia uzasadnienia jako nienależną należy zwrócić skarżącemu, co wynika z art. 225 powołanej wyżej ustawy.

W tym stanie rzeczy na podstawie art. 225 i art. 232 § 2 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.