Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1093101

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 23 lutego 2011 r.
IV SA/Wr 750/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Tadeusz Kuczyński.

Sędziowie: NSA Jolanta Sikorska (spr.), WSA Wanda Wiatkowska-Ilków.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 23 lutego 2011 r. sprawy ze skargi W. D. na decyzję Wojewody Dolnośląskiego z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne.

Uzasadnienie faktyczne

W. D. złożyła w niniejszej sprawie w dniu 19 listopada 2010 r. za pośrednictwem organu odwoławczego skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na decyzję W. D. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie wymeldowania skarżącej z miejsca pobytu stałego.

Pismem z dnia 28 stycznia 2011 r. córka skarżącej, będąca jej pełnomocnikiem w niniejszej sprawie, poinformowała Sąd o śmierci skarżącej.

Z nadesłanego na żądanie Sądu przez Urząd Stanu Cywilnego w B. odpisu skróconego aktu zgonu skarżącej z dnia 24 stycznia 20100 r. nr (...) wynika, że skarżąca W. D. zmarła w dniu 23 stycznia 2011 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Postępowanie sądowoadministracyjne w niniejszej sprawie podlegało umorzeniu.

Stosownie bowiem do art. 161 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.), dalej: p.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego.

Zgodnie z art. 32 p.p.s.a. w postępowaniu w sprawie sądowoadministracyjnej stronami są skarżący oraz organ, którego działanie lub bezczynność jest przedmiotem skargi. W myśl zaś art. 12 p.p.s.a, ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o stronie, rozumie się przez to również uczestnika postępowania.

W związku z tym, że postępowanie w przedmiocie zameldowania odnosi się do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłej W. D., będącą w niniejszej sprawie skarżącą, Sąd postanowił na podstawie art. 161 § 1 pkt 2 w związku z art. 32 p.p.s.a. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne, wobec jej śmierci.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.