Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 31 października 2006 r.
IV SA/Wr 733/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Mirosława Rozbicka-Ostrowska.

Sentencja

Wrocław 31 października 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 31 października 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. M. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie IV SA/Wr 904/04 zakończonego prawomocnym wyrokiem oddalającym skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. G. z dnia (...) r. Nr (...) postanawia: odrzucić skargę o wznowienie postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 15 grudnia 2005 r., wydanym w sprawie o sygn. akt IV SA/Wr 904/04, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę T. M. na wyżej oznaczoną decyzję. Skarżący nie był obecny na rozprawie poprzedzającej wydanie wyroku, lecz prawidłowo został zawiadomiony o jej terminie. W dniu (...) r. strona wniosła pismo domagając się informacji o treści rozstrzygnięcia zapadłego w jej sprawie. Pismem z dnia (...) r. - doręczonym w dniu (...) r.- poinformowano skarżącego o treści wyroku, wyjaśniając jednocześnie, że wobec braku wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku złożonego przez stronę w terminie 7 dni od ogłoszenia wyroku, Sąd nie miał obowiązku doręczenia wyroku. W dniu (...) r. skarżący wniósł skargę o wznowienie postępowania w sprawie o sygn. akt IV SA/Wr 904/04 wskazując jako podstawę pozbawienie go prawa do obrony w postępowaniu, w tym prawa do złożenia skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 280 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zwanej dalej u.p.s.a. (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) Sąd bada na posiedzeniu niejawnym, czy skarga jest wniesiona w terminie i czy opiera się na ustawowej podstawie wznowienia. W braku jednego z tych wymagań sąd wniosek odrzuci, w przeciwnym razie wyznaczy rozprawę. Natomiast w myśl art. 277 u.p.s.a. - skargę o wznowienie postępowania wnosi się w terminie trzymiesięcznym. Termin ten liczy się od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie wznowienia, a gdy podstawą jest pozbawienie możności działania lub brak należytej reprezentacji - od dnia, w którym o orzeczeniu dowiedziała się strona, jej organ lub jej przedstawiciel ustawowy. Przepis powyższy określa termin do wniesienia skargi o wznowienie postępowania w wypadkach określonych w przepisach art. 271 i art. 273 u.p.s.a. Pozostaje poza sporem w niniejszej sprawie, że skarżący został poinformowany o treści orzeczenia zapadłego w jego sprawie pismem z dnia (...) r., które odebrał osobiście w dniu (...) r. A zatem termin do wniesienia skargi o wznowienie zaczął biec od dnia (...) r. i upłynął (...) r. Natomiast skarga o wznowienie została wniesiona w dniu (...) r. za pośrednictwem Naczelnika Zakładu Karnego w W., a więc z przekroczeniem ustawowego terminu. Stwierdzenie powyższego obligowało Sąd do odrzucenia skargi na podstawie art. 280 § w związku z art. 277 wskazanej na wstępie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.