Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1093100

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 31 stycznia 2011 r.
IV SA/Wr 729/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Mirosława Rozbicka-Ostrowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. K. na decyzję Rektora Uniwersytetu W. z dnia 6 września 2010 r. nr... w przedmiocie skreślenia z listy studentów postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na wyżej oznaczoną decyzję Rektora Uniwersytetu W. w przedmiocie skreślenia z listy studentów.

Zarządzeniem z dnia 26 listopada 2010 r. - doręczonym w dniu 17 grudnia 2010 r. - wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi. Zarządzenie dotyczące obowiązku uiszczenia wpisu od skargi zawierało pouczenie o tym, że usunięcie tego braku winno nastąpić w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Nieprzekraczalny termin do usunięcia braku skargi upłynął z dniem 24 grudnia 2010 r. Skarżący nie zastosował się tego pouczenia i wpisu od skargi nie uiścił do chwili obecnej. Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Z tego względu Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.