Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1777287

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 11 sierpnia 2015 r.
IV SA/Wr 71/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Ewa Orłowska referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu: po rozpoznaniu w dniu 11 sierpnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku T. K. o ustanowienie radcy prawnego z urzędu w sprawie ze skargi T. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie przyznania zasiłku stałego i składki na ubezpieczenie zdrowotne postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie radcy prawnego urzędu.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego z urzędu.

W uzasadnieniu wniosku wskazał, że jest osobą niepełnosprawną i otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny w kwocie (...) zł i prowadzi gospodarstwo domowe razem z matką, która pobiera rentę rodzinną po zmarłym mężu w wysokości (...) zł. Skarżący i jego matka wymagają specjalistycznego leczenia i ponoszą wydatki z tego tytułu w kwotach 58 zł i 43-57 zł. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem wynoszą: prąd 63,65 zł, woda 30 zł, gaz 55 zł, ścieki 36 zł. Podał, że posiada mieszkanie i nie posiada innych nieruchomości oraz oszczędności, papierów i przedmiotów wartościowych.

Z treści przepisu art. 245 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), wynika, że ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu obejmuje prawo pomocy w zakresie częściowym. Z kolei przepis art. 246 § 1 pkt 2 cytowanej ustawy stanowi, że przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie częściowym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodzinny.

Stosownie do art. 199 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Do tych przepisów szczególnych należy zaliczyć przepisy określające przesłanki warunkujące przyznanie prawa pomocy na wniosek strony.

Mając na uwadze sytuację materialną skarżącego, który jest osobą korzystającą ze świadczeń z pomocy społecznej w postaci zasiłku pielęgnacyjnego z tytułu niepełnosprawności i wysokość renty rodzinnej matki i wydatków związanych z ich złym stanem zdrowia oraz pozostałych wydatków ponoszonych w związku z utrzymaniem i brak majątku, przyjąć należy, że wykazał on, iż spełnia przesłanki warunkujące przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie radcy prawnego.

Z tych względów, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało orzec jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.