Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 675516

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
IV SA/Wr 71/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA-Jolanta Sikorska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. N. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania uprawnień kombatanckich postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie:

K. N. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania uprawnień kombatanckich

W odpowiedzi na skargę Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wniósł o oddalenie skargi i skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym.

Zarządzeniem Przewodniczącego z dnia (...) skarżąca została wezwana do usunięcia braków formalnych skargi przez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 200 złotych w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe zarządzenie, waz z pouczeniem o środkach zaskarżenia zostało doręczone skarżącej w dniu 25 lutego 2010 r. Mimo upływu zakreślonego terminu skarżąca nie uiściła należnego wpisu od skargi. W piśmie z dnia 27 marca 2010 r. skarżąca oświadczyła, że cofa skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze. zm.) zwanej dalej p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3).

Skoro zatem skarżąca, mimo upływu zakreślonego terminu, nie uiściła należnego wpisu sądowego, wniesiona przez nią skarga podlegała odrzuceniu, co orzeczono na wstępie na podstawie wskazanych wyżej przepisów prawa.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.