Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 8 listopada 2006 r.
IV SA/Wr 701/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Tadeusz Kuczyński.

Sędziowie WSA: Lidia Serwiniowska (spraw.) Wanda Wiatkowska-Ilków.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2006 r. przy udziale na rozprawie sprawy ze skargi K. S. na decyzję D. Kuratora Oświaty we W. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego postanawia

I.

umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne;

II.

zwrócić skarżącemu wpis od wniesionej skargi w kwocie 200 (słownie: dwieście) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

K. S. złożył w niniejszej sprawie skargę na decyzję D. Kuratora Oświaty we W. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Wniesionym do Sądu w dniu (...) r. pismem procesowym pełnomocnik D. Kuratora Oświaty poinformował, że decyzją z dnia (...) r. D. Kurator Oświaty uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta W. z dnia (...) r. Nr (...)i nadał K. S. stopień nauczyciela mianowanego, stwierdzając, że posiada on kwalifikacje wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.

Pismem z dnia (...) r., w odpowiedzi na zapytanie Sądu z dnia (...) r., skarżący złożył oświadczenie w przedmiocie cofnięcia skargi z dnia (...) r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym podlegało umorzeniu.

Wskazać należy, że zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) mającym zastosowanie do rozpoznania niniejszej sprawy: "Skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności."

Pismem z dnia (...) r. skarżący cofnął skargę. Zgodnie z wyżej cytowanym przepisem prawa dokonana przez skarżącego czynność procesowa wiąże sąd. Sąd uznał cofnięcie skargi za dopuszczalne.

W tej sytuacji na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 wyżej powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postępowanie w niniejszej sprawie należało umorzyć, co orzeczono na wstępie.

Z uwagi na to, iż sprawa niniejsza winna zostać zakwalifikowana do kategorii spraw ze stosunku pracy, a nie jak to nastąpiło w początkowej fazie postępowania do kategorii spraw z zakresu oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, korzysta ona ze zwolnienia z obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.

Zgodnie z przepisem art. 239 pkt 1 lit. d Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi strona, wnosząca do sądu skargę w sprawie ze stosunku pracy nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.

W związku z powyższym uiszczony przez skarżącego wpis od skargi należało uznać za nienależny.

Stosownie do przepisu art. 225 cytowanej ustawy opłatę prawomocnie uchyloną w całości lub w części postanowieniem sądu oraz różnicę między kosztami pobranymi a kosztami nienależnymi, a także pozostałość zaliczki wpłaconej na pokrycie wydatków zwraca się stronie z urzędu na jej koszt.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 225 i art. 239 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w punkcie II sentencji.