Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1664912

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 17 grudnia 2013 r.
IV SA/Wr 700/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Tadeusz Kuczyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. G. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 25 września 2013 r. D. K., dalej skarżąca, wniosła skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. G. z dnia (...) września 2013 r. nr (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta J. G. z dnia (...) czerwca 2013 r. (...).

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego. Podał, że skargę skarżącej uwzględnił w całości w trybie art. 54 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej p.p.s.a. i wydał w dniu (...) października 2013 r. postanowienie nr (...), w którym ustalił, że odwołanie od decyzji organu I instancji z dnia 14 czerwca 2013 r. zostało wniesione z zachowaniem terminu. Następnie decyzją z dnia (...) października 2013 r. nr (...) rozpoznał powyższe odwołanie od decyzji organu I instancji z dnia 14 czerwca 2013 r.

Pismem z dnia 22 listopada 2013 r. skarżąca cofnęła wniesioną skargę z dnia 25 września 2013 r. na postanowienie z dnia (...) września 2013 r. nr (...). Jednocześnie oświadczyła, że podtrzymuje skargę z dnia 6 listopada 2013 r. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. G. z dnia (...) października 2013 r. nr (...).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Skuteczność cofnięcia skargi uzależniona jest - według art. 60 zdanie 3 p.p.s.a. - od wyniku badania sprawy przez Sąd w przedmiocie dopuszczalności dokonania tej czynności procesowej. Niedopuszczalność cofnięcia skargi stwierdzana jest przy tym jedynie w przypadku ustalenia, że wniosek strony skarżącej zmierza do obejścia prawa lub spowodowałby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W świetle materiału zebranego w sprawie, cofnięcie skargi nie budzi - z tego punktu widzenia - żadnych wątpliwości.

W konsekwencji, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., postępowanie wszczęte wniesieniem skargi podlegało umorzeniu.

Należy również wskazać, że Sąd w niniejszym postępowaniu nie bada zasadności skargi skarżącej wniesionej na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. G. z dnia (...) października 2013 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego. Skarga ta została zarejestrowana w tut. Sądzie pod sygn. akt IV SA/Wr 837/13 i jest przedmiotem odrębnego postępowania sądowoadministracyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.