Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 27 września 2006 r.
IV SA/Wr 695/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wanda Wiatkowska-Ilków.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 27 września 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. T. na decyzję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. D. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

D. T. złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na wyżej oznaczoną decyzję, doręczoną skarżącej (...) r. w terminie przewidzianym do złożenia odwołania od rozstrzygnięcia pierwszoinstancyjnego. Skarżąca nie wniosła zatem w ustawowym 14-dniowym terminie odwołania od powyższej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu. Zgodnie z treścią art. 52 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich.

Przy czym przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie, o czym stanowi § 2 art. 52 wskazanej wyżej ustawy.

Przedmiotem skargi w niniejszej sprawie jest wydana w pierwszej instancji decyzja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. D. wydana z upoważnienia Burmistrza. Od tej decyzji przysługiwał stronie środek zaskarżenia w postaci odwołania do organu II instancji- Samorządowego Kolegium Odwoławczego - w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, o czym-jak wynika z akt sprawy-skarżąca została prawidłowo pouczona. Pominięcie tego postępowania i wniesienie skargi przed wyczerpaniem zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego powoduje, że skarga wniesiona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jest niedopuszczalna. Stwierdzenie powyższego oznacza, iż skargę jako niedopuszczalną należało odrzucić na podstawie art. 58 § 1 pkt 6) w związku z art. 52 § 1 powołanej na wstępie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

WSA/ post. 2