Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 5 października 2006 r.
IV SA/Wr 675/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Lidia Serwiniowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 5 października 2006 r. przy udziale na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. R. na decyzję Wojewody D. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranego świadczenia postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) r. Nr (...) Wojewoda D., po rozpatrzeniu odwołania M. R. od decyzji Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w K., działającego z upoważnienia Starosty K., z dnia (...) r. znak (...)w sprawie odmowy umorzenia nienależnie pobranego świadczenia, utrzymał decyzję organu pierwszej instancji w mocy.

Wyżej wskazana decyzja organu odwoławczego została doręczona skarżącej w dniu (...) r.

W dniu (...) r. skarżąca wniosła, za pośrednictwem Wojewody D., skargę na wyżej powołaną decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje.

Skarga podlegała odrzuceniu jako spóźniona.

Zgodnie bowiem z przepisem art. 53 w związku z art. 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.)) skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi, w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Z akt sprawy wynika, że zaskarżoną decyzję doręczono M. R. w dniu (...) r. Decyzja ta zawierała prawidłowe pouczenie o terminie i sposobie jej zaskarżenia. Tymczasem skarga na powyższą decyzję została nadana przez skarżącą w urzędzie pocztowym w dniu (...) r., a więc po upływie terminu do jej wniesienia, o którym mowa w powołanym wyżej przepisie prawa. Trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi upływał w dniu (...) r. jednakże była to sobota, tak więc termin do wniesienia skargi upłynął w dniu (...) r. W tej sytuacji skargę należało uznać za spóźnioną, gdyż została wniesiona z uchybieniem terminu, o jakim mowa w art. 53 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Przepis art. 58 § 1 pkt 2 wskazanej wyżej ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi stanowi, że Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia. Dniem wniesienia skargi na decyzję ostateczną organu administracji publicznej jest dzień jej złożenia w organie, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi lub nadania w urzędzie pocztowym.

Skoro zatem skarga została wniesiona po upływie terminu do jej wniesienia, a strona skarżąca nie wystąpiła z wnioskiem o jego przywrócenie, podlegała ona odrzuceniu, co orzeczono na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 powołanej wyżej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.