Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2069174

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 8 grudnia 2015 r.
IV SA/Wr 669/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Mirosława Rozbicka-Ostrowska (spr.).

Sędziowie: NSA Henryk Ożóg, WSA Wanda Wiatkowska-Ilków.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 8 grudnia 2015 r. sprawy ze skargi Prezydenta Miasta Legnicy na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 sierpnia 2015 r. nr NK-N.4131.62.7.2015.RB w przedmiocie stwierdzenia nieważności § 2 pkt 1 i 2 zarządzenia Prezydenta Miasta Legnica nr 301/PM/2015 z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia wzoru dokumentów obowiązujących przy realizacji programu wsparcia legnickich rodzin wielodzietnych pod nazwą "Legnica przyjazna rodzinie" oraz załącznika nr 1 i załącznika nr 2 do tego zarządzenia oddala skargę w całości.

Uzasadnienie faktyczne

Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 12 sierpnia 2015 r., nr NK-N.4131.62.7.2015.RB wydanym z powołaniem się na art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Wojewoda Dolnośląski stwierdził nieważność § 2 pkt 1 i 2 zarządzenia nr 301/PM/2015 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia wzorów dokumentów obowiązujących przy realizacji programu wsparcia legnickich rodzin wielodzietnych pod nazwą "Legnica przyjazna rodzinie" oraz załącznika nr 1 i załącznika nr 2 do tego zarządzenia. W toku badania legalności powyższego zarządzenia organ nadzoru stwierdził, że § 2 pkt 1 i 2 tego zarządzenia oraz załącznik nr 1 i nr 2 do niego naruszają art. 27 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863). W podstawie prawnej zarządzenia powołano się na § 1 pkt 1 lit. "b" załącznika nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Legnicy z dnia 16 marca 2011 r. wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta Miasta Legnicy nr 19/UM/2011. Zakwestionowane przez Wojewodę zarządzenie nr 301/PM/2015 określa wzory dokumentów obowiązujących przy realizacji programu wsparcia legnickich rodzin wielodzietnych pod nazwą "Legnica przyjazna rodzinie" (§ 1). Są to wskazane w § 2 zarządzenia: 1) logotyp programu wsparcia legnickich rodzin wielodzietnych pod nazwą "Legnica przyjazna rodzinie"- jako załącznik nr 1 do zarządzenia, 2) logotyp wyrażającego wolę uczestnictwa w tym programie partnera programu - jako załącznik nr 2 do zarządzenia, 3) wzór wniosku o przystąpienie partnera do programu - jako załącznik nr 3 do zarządzenia, 4) wzór porozumienia określającego zasady współpracy Gminy Legnica z partnerem programu - jako załącznik nr 4 do zarządzenia.

Organ nadzoru stwierdził, że powyższe zarządzenie stanowi wykonanie uchwały nr VII/63/2015 Rady Miejskiej Legnicy w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Legnica programu wsparcia rodzin wielodzietnych pod nazwą "Legnica przyjazna rodzinie" oraz zmianie niektórych uchwał podjętej w dniu 27 kwietnia 2015 r. W § 6 ust. 5 pkt 1 tej uchwały postanowiono: "Prezydent Miasta Legnicy w drodze zarządzenia określi następujące wzory dokumentów: 1) logo programu". Wojewoda wskazał dalej, że rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 3 czerwca 2015 r., sygn. akt NK.N.4131.62.4.2015.RB stwierdził nieważność tego przepisu z powodu istotnego naruszenia art. 27 ust. 2 pkt 3 ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Według organu nadzoru z identycznym naruszeniem prawa mamy do czynienia w przypadku wskazanych wyżej zapisów § 2 pkt 1 i 2 zarządzenia nr 301/PM/2015 oraz załącznika nr 1 i 2 do tego zarządzenia, mocą których Prezydent Miasta ustala logo programu wspierania rodzin wielodzietnych. Logo to wykorzystane będzie do oznaczenia ulotek informujących o zakresie ulg i zwolnień dla rodzin wielodzietnych oraz oznaczenia uczestniczących w programie podmiotów oferujących członkom tych rodzin usługi na preferencyjnych warunkach (pismo Zastępcy Prezydenta Miasta z dnia 28 maja 2015 r., sygn. (...)). Zdaniem Wojewody Dolnośląskiego, określenie przez Prezydenta logo uchwalonego przez Radę Miejską, w uchwale nr VII/63/2015, programu wspierania rodzin wielodzietnych stanowi wkroczenie w kompetencję Rady Miejskiej wynikającą z przewidzianej dla tego organu normy kompetencyjnej w art. 27 ust. 2 pkt 3 ustawy o Karcie Dużej Rodziny. To Rada Miejska powinna określić w omawianym programie m.in. sposób realizacji uprawnień członków rodzin wielodzietnych wynikających dla nich z tego programu. Jedną z zasad realizacji przyznanych uprawnień w praktyce jest - według organu nadzoru-określenie sposobu oznaczenia podmiotów uczestniczących w programie (m.in. w postaci konkretnego logo programu), co dla adresata omawianej uchwały będzie pełniło funkcję informacyjną w zakresie możliwości preferencyjnego skorzystania z usług biorącego udział w programie podmiotu. Wobec tego brak podstaw prawnych do wykonania tej kompetencji przez organ wykonawczy gminy. Natomiast wykonanie kompetencji określonych przez ustawodawcę dla rady gminy, w tym przypadku do określenia elementów zasad realizacji omawianego programu, przez jej organ wykonawczy, stanowi istotne naruszenie art. 27 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Opracowanie logo programu, którym gmina będzie posługiwać się w działaniach informacyjnych i zachęcających beneficjentów programu do skorzystania z przewidzianych w nim uprawnień nosi, zdaniem organu nadzoru, znamiona zasad jego praktycznej realizacji i nie może być pozostawione do uregulowania poza uchwałą rady gminy, o której mowa w art. 27 ust. 2 ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Powyższa uchwała, stanowiąca akt prawa miejscowego, przyznaje mieszkańcom gminy określone uprawnienia, zatem elementy składające się na sposób ich praktycznej realizacji, powinny zostać w sposób jasny i precyzyjny określone w tej uchwale. Nie można uznać za spełnienie tego wymogu ani wyręczenia rady gminy w tej kompetencji przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) ani uzupełnienia przez organ wykonawczy gminy w drodze wydanego przez ten organ aktu (nieposiadającego charakteru aktu prawa miejscowego) określonych w omawianej uchwale rady norm stanowiących zasady realizacji programu. Oczywiście rola wójta jako organu wykonawczego polega na wykonywaniu uchwał (co wynika z art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym), nie może się to jednak przejawiać uzupełnianiem ich obligatoryjnej treści poprzez wydawanie zarządzeń.

Organ nadzoru przypomniał, że każde działanie organu władzy publicznej musi znajdować uzasadnienie w przepisie aktu prawnego wyższego rzędu. Dotyczy to również organów jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto akty prawa stanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego powinny regulować tylko te kwestie, które wynikają z normy kompetencyjnej. Z kolei kwestie te powinny być regulowane tylko przez ten organ, który jest wskazany w normie kompetencyjnej.

W kwestii samego wzoru Karty Dużej Rodziny (którego elementem może być również zawarte na karcie logo programu), Wojewoda odwołując się do treści art. 28 ust. 1 ustawy o Karcie Dużej Rodziny wskazał, że wprowadzając samorządowy program przyznający uprawnienia rodzinom wielodzietnym, gmina może skorzystać ze wzoru Karty Dużej Rodziny, o którym mowa w wydanym na podstawie art. 22 cytowanej ustawy rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1954), gdzie w załączniku nr 1 ustanowiono wzór Karty Dużej Rodziny.

Zatem gmina może skorzystać ze wskazanych powyżej wzorów, bądź określić własny wzór karty samorządowej. Jeżeli jednak gmina zdecyduje się ustalić własny wzór karty samorządowej, to powinna określić ten wzór w przedmiotowej uchwale ustanawiającej program Karta Dużej Rodziny. Niedopuszczalne jest wkroczenie w tą kompetencję przez wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), objawiające się w jej wykonaniu zamiast rady gminy.

Końcowo organ nadzoru zauważył, że w przypadku programu wspierania rodzin wielodzietnych, przyjętego uchwalą Rady Miejskiej nr VII/63/2015, postanowiono już w § 2 pkt 3 uchwały o wykorzystaniu w realizacji tego programu wzoru Karty Dużej Rodziny (wraz z zawartym na niej logiem) określonej w załączniku nr 1 do powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej: "Ilekroć w uchwale mowa jest o: 3) Karcie - należy przez to rozumieć Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863)".

Powyższe rozstrzygnięcie nadzorcze stało się przedmiotem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wniesionej przez Prezydenta Miasta Legnicy (dalej: skarżący), który wniósł o jego uchylenie.

W uzasadnieniu skargi skarżący wywodził, że ustanowienie przez niego w zakwestionowanych przez organ nadzoru zapisach zarządzenia wzoru logotypu programu i wzoru logotypu partnera programu nie jest określeniem zasad realizacji programu. Skarżący wskazał, że Rada Miejska Legnicy, podejmując uchwałę nr VII/63/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Legnica programu wsparcia rodzin wielodzietnych pod nazwą "Legnica przyjazna rodzinie" oraz zmianie niektórych uchwał, określiła zasady realizacji tego programu. Jest to katalog ulg i przywilejów, z których mogą korzystać określeni beneficjenci programu, a nie ich techniczna realizacja.

Zdaniem skarżącego, określając w swoim zarządzeniu logotypy programu i partnera programu, nie wkroczył w kompetencje rady i nie naruszył określenia ustawowego "zasad realizacji programu". Wprawdzie znaczenie wyrazów "zasady realizacji" jest pojęciem nieostrym i wieloznacznym, jednakże chodzi o takie zasady, które mają wpływ na uprawnienia bądź obowiązki osób objętych tym programem. Ustalenie przez skarżącego wzorów programu i partnera programu nie wpływa na te uprawnienia i obowiązki.

W odpowiedzi na skargę Wojewoda Dolnośląski wniósł o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko wyrażone w uzasadnieniu zaskarżonego rozstrzygnięcia nadzorczego. Dodatkowo organ nadzoru podniósł, że Rada Miejska w Legnicy powinna określić w programie m.in. sposób realizacji uprawnień członków rodzin wielodzietnych wynikających dla nich z tego programu, a w tym określić sposób oznaczenia podmiotów uczestniczących w programie (m.in. w postaci konkretnego logo programu). Można więc przyjąć, że opracowanie przez Radę Miejską w Legnicy logo programu, którym Gmina Legnica będzie się posługiwać w działaniach informacyjnych i zachęcających beneficjentów programu do skorzystania z przewidzianych w nim uprawnień, będzie określeniem zasad praktycznej realizacji tego programu i zgodnie z przepisem art. 27 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o Karcie Dużej Rodziny może być uregulowane wyłącznie w formie uchwały rady gminy, gdyż brak jest podstaw prawnych do wykonania tej normy kompetencyjnej przez organ wykonawczy gminy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Na wstępie wymaga jedynie przypomnienia, że sądowa kontrola działalności administracji publicznej ogranicza się wyłącznie do oceny zgodności zaskarżonego aktu lub czynności z prawem, o czym stanowi art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1647). Natomiast zgodnie z art. 3 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) (zwanej dalej p.p.s.a.) kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje również orzekanie w sprawach skarg na akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego. Kontrola sądowa aktów nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego, sprawowana jest również wyłącznie na zasadzie kryterium legalności rozumianej jako zgodność z prawem. Stanowi o tym także art. 171 ust. 1 Konstytucji RP, według którego działalność samorządu terytorialnego podlega nadzorowi z punktu widzenia legalności. Podobnie przewiduje to art. 85 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) (zwana dalej ustawą o samorządzie gminnym), wedle którego nadzór nad działalnością gminną sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem. Natomiast w odniesieniu do zaskarżonego aktu nadzoru zarówno przepis art. 148 p.p.s.a. jak również przepisy ustawy o samorządzie gminnym nie określają podstaw jego uchylenia przez sąd administracyjny. W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że podstawą do uchylenia tego aktu powinno być każde naruszenie prawa, bez względu na jego materialno-prawny lub procesowy charakter.

Analizując zatem pod takim kątem będące przedmiotem sporu rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że nie narusza ono przepisów prawa. W punkcie wyjścia rozważań nad zasadnością skargi wypada przytoczyć brzmienie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zgodnie z którym, uchwała lub zarządzenie organu gminy sprzeczne z prawem są nieważne. O nieważności uchwały lub zarządzenia w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały lub zarządzenia, w trybie określonym w art. 90 tej ustawy.

Ocena zasadności skargi wymaga zatem udzielania odpowiedzi na pytanie, czy w realiach badanej sprawy Wojewoda Dolnośląski miał podstawy do skorzystania ze swoich uprawnień nadzorczych. Stwierdzenie powyższego wymagało jednak zbadania w pierwszej kolejności zgodności z prawem zakwestionowanego przez organ nadzoru zarządzenia Prezydenta Miasta Legnica z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia wzorów dokumentów obowiązujących przy realizacji programu wsparcia legnickich rodzin wielodzietnych pod nazwą "Legnica przyjazna rodzinie". Jako podstawę prawną powyższego zarządzenia wskazano § 1 pkt 1 lit. b załącznika nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Legnicy z dnia 16 marca 2011 r. Powołany w podstawie prawnej załącznik określa zasady podpisywania aktów prawnych i innych dokumentów urzędowych, stanowiąc w § 1 pkt 1 lit. b, że prezydent podpisuje decyzje organu. A zatem z treści samego zarządzenia nie wynika wprost - wbrew art. 7 Konstytucji RP- podstawa materialno-prawna do wydania zarządzenia takiej treści. Z materiału aktowego sprawy wynika, że zakwestionowane przez organ nadzoru zarządzenie stanowi wykonanie uchwały Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 kwietnia 2015 r. nr VII/63/2015 w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Legnica programu wsparcia rodzin wielodzietnych pod nazwą "Legnica przyjazna rodzinie" oraz zmianie niektórych uchwał podjętej w dniu 27 kwietnia 2015 r., której § 6 ust. 5 pkt 1 przewidywał, że "Prezydent Miasta Legnicy w drodze zarządzenia określi następujące wzory dokumentów: 1) logo programu".

Pozostaje poza sporem w niniejszej sprawie, że rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 3 czerwca 2015 r., sygn. akt NK.N.4131.62.4.2015.RB Wojewoda Dolnośląski stwierdził nieważność przepisu § 6 ust. 5 wskazanej wyżej uchwały z powodu istotnego naruszenia art. 27 ust. 2 pkt 3 ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Z urzędu Sądowi wiadomo, że powyższe rozstrzygnięcie nie było przedmiotem skargi do sądu administracyjnego, a zatem ma ono walor prawomocności, stosownie do art. 98 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym. W konsekwencji funkcjonuje ono w obrocie prawnym i wywołuje określone skutki co do braku podstawy prawnej wydania postanowień § 2 pkt 1 i 2 zarządzenia zakwestionowanego przez Wojewodę zaskarżonym rozstrzygnięciem nadzorczym. Oznacza to, że z tych samych powodów dla których stwierdzono nieważność § 6 ust. 5 wskazanej wyżej uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Legnica programu wsparcia rodzin wielodzietnych pod nazwą "Legnica przyjazna rodzinie" również postanowienia § 2 pkt 1 i 2 zarządzenia nr 301/PM/2015 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 15 maja 2015 r. oraz załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do tego zarządzenia, dotknięte są istotną wadliwością, wynikającą z naruszenia art. 27 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863). Powołana ustawa określa zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny, sposób przyznawania im uprawnień oraz sposób realizacji i finansowania zadań z tego tytułu. Przepis art. 27 ust. 1 tej ustawy ustanawia kompetencję dla rady gminy, rady powiatu oraz sejmiku województwa w zakresie możliwości uchwalenia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych. Z kolei ust. 2 art. 27 wskazanej ustawy przewiduje, że rada gminy, rada powiatu oraz sejmik województwa, przyjmując program, o którym mowa w ust. 1, określają w szczególności: 1/ zakres podmiotowy programu, 2/ zakres uprawnień przysługujących członkom rodzin wielodzietnych, 3/ zasady realizacji programu. Przy czym przyjmowanie i realizacja samorządowych programów, o których mowa w cytowanym wyżej ust. 1 art. 27 Karty Dużej Rodziny, jest zadaniem własnym samorządu terytorialnego, o czym stanowi ust. 3 art. 27 tej ustawy.

W tym miejscu Sąd zwraca uwagę, że wykładnia przepisów i budowanie norm z postanowień prawa, powinno być ścisłe i w jak największym stopniu odpowiadać jego literalnemu brzmieniu i autentycznej treści. Dotyczy to w szczególności norm o charakterze kompetencyjnym. Niedopuszczalne jest więc stosowanie wykładni rozszerzającej lub doszukiwanie się intencji ustawodawcy i stwarzanie na takiej podstawie norm wykraczających poza literalne brzmienie przepisu. Treść przywołanych przepisów art. 27 Karty Dużej Rodziny, dzięki wykładni językowej, pozwala bowiem jednoznacznie skonstruować obowiązująca normę, a ponadto wyraźna jest ratio legis tak ustalonej normy.

Osią sporu w badanej sprawie jest brzmienie ust. 3 art. 27 Karty Dużej Rodziny kreującego dla organu uchwałodawczego obowiązek określenia w programie przyznającym uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych, zasad realizacji tego programu. Z językowego punktu widzenia zasady to "reguły, normy postępowania", zaś realizacja to " wprowadzenie czegoś w życie, w czyn, urzeczywistnienie czegoś, spełnienie, ziszczenie" np. Planu (zob. Nowy słownik języka polskiego pod. Red. E. Sobol, Warszawa 2002, s.829 i 1242). W takim znaczeniu - w ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego - nie ulega wątpliwości, że jedną z zasad realizacji przyznanych uprawień w ramach programu, o którym mowa w ust. 1 art. 27 Karty Dużej Rodziny, jest określenie sposobu oznaczenia podmiotów uczestniczących w tym programie (m.in. w postaci konkretnego logo programu). Ma zatem rację organ nadzoru, kiedy wywodzi, że opracowanie logo programu nosi znamiona zasad jego praktycznej realizacji. Natomiast pozbawiona jest doniosłości prawnej argumentacja skarżącego odwołująca się wyłącznie do zasad rozumianych jako katalog ulg i przywilejów, z których mogą skorzystać beneficjenci programu, w oderwaniu od użytego przez ustawodawcę pojęcia " zasady" w kontekście " zasady realizacji programu", w których to - wbrew zarzutom skargi - mieści się również techniczna realizacja tych zasad rozumiana jako oznaczenie konkretnego logo uchwalonego programu. Zważywszy, że stosownie do treści art. 28 ust. 1 ustawy o Karcie Dużej Rodziny, w przypadku gdy w gminie, powiecie lub województwie jest wprowadzony samorządowy program przyznający uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych, gmina, powiat lub województwo może wykorzystać Kartę jako dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z wprowadzonych odpowiednio w gminie, powiecie lub województwie uprawnień dla członków rodzin wielodzietnych. Innymi słowy organ uchwałodawczy nie ma obowiązku określenia konkretnego logo uchwalonego samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych, lecz może posiłkować się wzorem Karty, o której mowa w art. 22 ustawy o Karcie Dużej Rodziny, lecz kompetencja w tym zakresie - zarówno co do wykorzystania tej karty jak i określenia własnego logo tego programu - należy wyłącznie do organu stanowiącego, a nie do organu wykonawczego gminy.

Trafnie zatem organ nadzoru uznał, że określenie przez Prezydenta Miasta Legnicy logo uchwalonego samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych, nie wynika z jego ustawowych kompetencji, lecz jest wkroczeniem w kompetencje ustawowe Rady Miejskiej Legnicy, wynikające z przewidzianej dla tego organu normy kompetencyjnej, określonej w art. 27 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o Karcie Dużej Rodziny, co stanowi istotne naruszenie tego przepisu ustawowego.

Niezależnie od tego stwierdzić należy, że w świetle wskazanych na wstępie powyższych rozważań niespornych okoliczności analizowanej sprawy, a mianowicie treści rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 czerwca 2015 r., nr NK.N.4131.62.4.2015.RB stwierdzenie nieważności przez organ nadzoru zarządzenia z dnia 15 maja 2015 r. jest oczywistą konsekwencją prawną podniesionego wyżej faktu prawotwórczego i z tego punktu widzenia nie nasuwa wątpliwości.

Konkludując stwierdzić należy, że organ nadzoru nie naruszył prawa stwierdzając nieważność § 2 pkt 1 i 2 zarządzenia nr 301/PM/2015 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia wzorów dokumentów obowiązujących przy realizacji programu wsparcia legnickich rodzin wielodzietnych pod nazwą "Legnica przyjazna rodzinie" oraz załącznika nr 1 i załącznika nr 2 do tego zarządzenia, co obligowało Wojewódzki Sąd Administracyjny do oddalania skargi na podstawie art. 151 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.