Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 23 lutego 2006 r.
IV SA/Wr 66/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Lidia Serwiniowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. K. i S. P. "A" S.C. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia (...) r Nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego bez uiszczenia opłaty za przejazd po drogach krajowych postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

H. K. i S. P. "At" S.C. wnieśli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia (...) r Nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego bez uiszczenia opłaty za przejazd po drogach krajowych.

Zarządzeniem z dnia (...) r. skarżący zostali wezwani do usunięcia braków formalnych skargi przez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 120 złotych w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Zarządzenie powyższe zostało doręczone skarżącym w dniu (...) r.

Skarżący uiścili powyższą opłatę po terminie albowiem w dniu (...) r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), skarga podlega odrzuceniu, jeżeli strona nie wykonała zarządzenia w przedmiocie uiszczenia wpisu w terminie.

Skoro zatem skarżący mimo wezwania nie uiścili należnej opłaty od skargi we wskazanym siedmiodniowym terminie, wniesiona przez nich skarga podlega odrzuceniu, co orzeczono na wstępie na podstawie wskazanych wyżej przepisów prawa.