Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1679358

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 13 marca 2015 r.
IV SA/Wr 629/14

UZASADNIENIE

Sentencja

Ewa Orłowska referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu: po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku G. M. o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu w sprawie ze skargi G. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. G. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie przyznania pomocy finansowej w formie zasiłku okresowego postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata z urzędu.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący złożył na rozprawie w dniu 6 marca 2015 r. na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu.

W uzasadnieniu wniosku wskazał, że prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe. Otrzymuje zasiłek stały w kwocie (...) zł z pomocy społecznej. Podał, że posiada mieszkanie i nie posiada innych nieruchomości oraz oszczędności, papierów i przedmiotów wartościowych.

Z treści przepisu art. 245 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), wynika, że ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu obejmuje prawo pomocy w zakresie częściowym. Z kolei przepis art. 246 § 1 pkt 2 cytowanej ustawy stanowi, że przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie częściowym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodzinny.

Stosownie do art. 199 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Do tych przepisów szczególnych należy zaliczyć przepisy określające przesłanki warunkujące przyznanie prawa pomocy na wniosek strony.

Mając na uwadze trudną sytuację materialną skarżącego, który jest osobą korzystającą ze świadczeń z pomocy społecznej, przyjąć należy, że wykazał on, iż spełnia przesłanki warunkujące przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata z urzędu.

Z tych względów, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało orzec jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.