Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 8 listopada 2007 r.
IV SA/Wr 622/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Ewa Orłowska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2007 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata ustanowionego z urzędu K. M. - K. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi H. W. na decyzję Wojewody z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia pożyczki z Funduszu Pracy postanawia: przyznać adwokatowi ustanowionemu z urzędu od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W. kwotę 120 zł podwyższoną o stawkę podatku VAT w wysokości 26,40 zł, czyli ogółem kwotę 146,40 zł tytułem nieopłaconej pomocy prawnej obejmującej sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu z dnia 5 marca 2007 r. przyznano skarżącemu prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata (pkt II sentencji).

Dnia (...) Okręgowa Rada Adwokacka we W. ustanowiła pełnomocnika z urzędu adwokata K. M. -K.

Skarżący udzielił wyznaczonemu adwokatowi pisemnego pełnomocnictwa do prowadzenia jego sprawy we wszystkich instancjach. Pełnomocnictwo to zostało złożone na rozprawie w dniu 14 czerwca 2007 r.

Wyrokiem z dnia 26 września 2007 r. Sąd oddalił skargę wniesioną przez skarżącego (pkt 1 sentencji) i zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adwokat K. M. -K. kwotę 292,80 zł (pkt 2 sentencji) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu. Pismem z dnia (...) adwokat sporządziła wniosek o doręczenie odpisu powyższego wyroku wraz z uzasadnieniem.

Z kolei pismem z dnia (...) adwokat sporządziła opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wspomnianego wyroku Sądu oddającego skargę na zaskarżoną decyzję. Wraz z opinią złożyła pismo opatrzone tą samą datą, w którym wniosła o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu według norm przepisanych i oświadczyła, że opłaty z tego tytułu nie zostały opłacone w całości ani w części. Ponadto wyjaśniła w nim, iż powyższą opinię tego samego dnia przesłała listem poleconym również skarżącemu, po przeprowadzonej z nim rozmowie telefonicznej informującej o podjętej decyzji.

Z treści art. 258 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wynika, że do czynności referendarza sądowego w zakresie postępowania o przyznanie prawa pomocy należy w szczególności wydawanie na posiedzeniu niejawnym postanowień o przyznaniu wynagrodzenia adwokatowi za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy oraz o zwrocie niezbędnych udokumentowanych wydatków.

Wyznaczony adwokat otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad prawnych określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków (art. 250 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Szczegółowe zasady ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.).

Przepis § 19 cytowanego wyżej rozporządzenia stanowi, że koszty nieopłaconej pomocy prawnej ponoszone przez Skarb państwa obejmują:

1)

opłatę w wysokości nie wyższej niż 150% stawek minimalnych, o których mowa w rozdziałach 3 - 5 oraz

2)

niezbędne udokumentowane wydatki adwokata.

Natomiast § 20 tego rozporządzenia stanowi, że wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej powinien zawierać oświadczenie, że opłaty nie zostały zapłacone w całości lub w części.

Z akt sprawy wynika, że wyrokiem z dnia 26 września 2007 r. (pkt 2 sentencji wyroku) zasądzono od Skarbu Państwa na rzecz adwokata z urzędu kwotę 292,80 zł tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu. Zasądzona wyrokiem kwota 292,80 zł obejmuje wynagrodzenie za zastępstwo prawne przed sądem I instancji 240 zł powiększone o stawkę podatku VAT 52,80 zł (§ 18 ust. 1 pkt 1 lit "c" w związku z § 2 ust. 3 rozporządzenia).

Z treści § 18 ust. 1 pkt 2 lit " b " rozporządzenia wynika, że stawki minimalne wynoszą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w drugiej instancji za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia kasacji 50% stawki minimalnej określonej w pkt 1, a jeżeli sprawy nie prowadził ten sam adwokat w drugiej instancji - 75% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł. Stawka minimalna w postępowaniu przed sądem I instancji wynosi w niniejszej sprawie 240 zł (§ 18 ust. 1 pkt 1 lit. "c").

Stosownie do § 2 ust. 3 rozporządzenia, w sprawach w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach. Stawka podatku od towarów i usług wynosi zaś 22% (art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Mając na uwadze treść § 2 ust. 3 w związku z § 18 ust. 1 pkt 1 lit. "c" i pkt 2 lit "b rozporządzenia należało przyznać adwokatowi ustanowionemu z urzędu, który

Sygn. akt IV SA/Wr 622/06

prowadził sprawę w I instancji wynagrodzenie za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w wysokość 50% stawki minimalnej czyli 120 zł (50% x 240) podwyższone o stawkę podatku od towarów i usług - w wysokości 26,40 zł (120 x 22%), co stanowi ogółem kwotę 146,40 zł.

Z tych względów, na podstawie art. 250 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w związku z § 2 ust. 3 oraz § 18 ust. 1 pkt 1 lit "c " i § 18 ust. 1 pkt 2 lit "b" rozporządzenia w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, należało orzec jak w sentencji.