Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2722203

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2019 r.
IV SA/Wr 60/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Lidia Serwiniowska.

Sędziowie WSA: Bogumiła Kalinowska, Wanda Wiatkowska-Ilków (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale IV na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym w dniu 26 czerwca 2019 r. sprawy ze skargi A. K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I. oddala skargę w całości;

II. przyznaje radcy prawnemu F. F. od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu kwotę 100 (słownie: sto) złotych w tym 23% podatku VAT tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w postępowaniu sądowym.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia (...) września 2018 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze we W. po zapoznaniu się z odwołaniem A. K. - dalej wnioskodawczyni, strona, skarżąca od, wydanej z upoważnienia Prezydenta W., decyzji Specjalisty pracy socjalnej w Zespole Terenowej Pracy Socjalnej nr (...) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. z dnia (...) maja 2018 r. ((...)), przyznającej zasiłek celowy w kwocie 24,14 zł z przeznaczeniem na zakup leku, na podstawie art. 134, w związku z art. 129 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, stwierdziło uchybienie terminu do wniesienia odwołania.

W uzasadnieniu podano, że decyzją z dnia (...) maja 2018 r. ((...)) organ pierwszej instancji przyznał Stronie zasiłek celowy w kwocie 24,14 zł z przeznaczeniem na zakup leku.

A. K. zaskarżyła ją następnie odwołaniem, złożonym osobiście w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. w dniu 25 lipca 2018 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze zważyło, co następuje:

Zgodnie z art. 127 § 1 k.p.a. stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od decyzji organu pierwszej instancji. Stosownie do art. 129 § 2 k.p.a. odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (art. 129 § 1 k.p.a.).

Przez datę wniesienia odwołania należy rozumieć datę złożenia odwołania bezpośrednio w siedzibie organu administracji publicznej bądź datę nadania odwołania na adres tegoż organu w urzędzie pocztowym. Przy czym, zgodnie z art. 57 § 1 k.p.a., przy obliczaniu początku terminu do złożenia odwołania nie uwzględnia się dnia, w którym nastąpiło doręczenie decyzji, a upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę, to wówczas - zgodnie z art. 57 § 4 - k.p.a. termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Warunkiem skutecznego wniesienia odwołania jest zachowanie ustawowego terminu, przewidzianego w art. 129 § 2 k.p.a., do dokonania tej czynności procesowej. W postępowaniu wstępnym organ odwoławczy jest zobligowany zbadać, czy odwołanie wniesiono w przewidzianym terminie. Jeżeli odwołanie zostanie wniesione po upływie przewidzianego 14-dniowego terminu, wówczas każde, nawet nieznaczne, przekroczenie tego terminu powoduje bezskuteczność odwołania. W przypadku niezachowania terminu wskazanego wart. 129 § 2 k.p.a., stosownie do 134 k.p.a., organ odwoławczy stwierdza - w drodze postanowienia - uchybienie terminu do wniesienia odwołania. Postanowienie w tej sprawie jest ostateczne.

W rozpatrywanej sprawie, zaskarżona decyzja z dnia (...) maja 2018 r. została doręczona w dniu 8 czerwca 2018 r. Powołana powyżej decyzja zawierała prawidłowe pouczenie o terminie i trybie wniesienia od niej odwołania.

Zgodnie z powołanym wyżej art. 57 § 1 k.p.a. bieg czternastodniowego terminu do złożenia odwołania rozpoczął się dnia 9 czerwca 2018 r. i upłynął z dniem 22 czerwca 2018 r. (piątek).

Odwołanie skarżącej zostało złożone bezpośrednio w siedzibie organu administracji publicznej w dniu 25 lipca 2018 r., czyli po upływie terminu do jego wniesienia.

W tym stanie rzeczy Kolegium nie mogło merytorycznie rozpatrzyć wniesionego przez stronę odwołania i - ewentualnie - dokonać weryfikacji decyzji ostatecznej, gdyż działanie takie stanowiłoby rażące naruszenie prawa.

Skargę na powyższe postanowienie złożyła wnioskodawczyni wskazując na swoją trudną sytuację życiową i niezbędność wskazanych świadczeń.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenia, a uzasadniając ten wniosek przywołał argumenty zawarte w uzasadnienie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Podstawą materialnoprawną zaskarżonego postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) września 2018 r. Nr (...) jest art. 134 w zw. z art. 129 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) dalej ustawa k.p.a.

Art. 129 § 2 k.p.a. stanowi, że odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie.

Art. 134 k.p.a. mówi zaś, że organ odwoławczy stwierdza w drodze postanowienia niedopuszczalność odwołania oraz uchybienie terminu do wniesienia odwołania. Postanowienie w tej sprawie jest ostateczne.

Stan faktyczny sprawy, który dał podstawę do wydania zaskarżonego postanowienia stwierdzającego uchybienie terminu do wniesienia odwołania jest niesporny.

Decyzja od której skarżąca wniosła odwołanie została wydana w dniu (...) maja 2018 r. Skarżąca pokwitowała jej odbiór w dniu 8 czerwca 2018 r. W końcowej części decyzji zawarto pouczenie dotyczące terminu wniesienia odwołania. Wskazano, że winno ono nastąpić w terminie 14 dni liczonych od dnia doręczenia decyzji.

Odwołanie skarżąca złożyła w siedzibie organu administracji publicznej w dniu 25 lipca 2018 r. czyli po upływie 14 dniowego terminu określonego w art. 129 § 2 k.p.a., który upłynął w dniu 22 czerwca 2018 r.

W tych okolicznościach zaskarżone postanowienie odpowiada prawu i w związku z tym skargę na podstawie art. 151 w zw. z art. 166 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi należało oddalić.

O kosztach zastępstwa prawnego Sąd orzekł na podstawie art. 206 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.