Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1098420

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 10 lutego 2011 r.
IV SA/Wr 6/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Henryk Ożóg.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Dyrektora Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego (...) we W. na decyzję (...) Kuratora Oświaty we Wrocławiu z dnia (...), nr (...) w przedmiocie skreślenia z listy uczniów postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Przedmiotem skargi wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu przez Dyrektora Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego (...) we W. jest decyzja (...) Kuratora Oświaty we Wrocławiu z dnia (...), nr (...) w sprawie skreślenia R. W. z listy uczniów.

Powyższą decyzją uchylono w całości decyzję Dyrektora Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego (...) we W. z dnia (...), nr (...) i przekazano sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

Wnosząc skargę do Sądu skarżący zawarł w niej jednocześnie wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

W odpowiedzi na skargę (...) Kurator Oświaty wniósł o jej odrzucenie. Podniósł, że skarga została złożona przez wydającego decyzję I instancji Dyrektora Szkoły, a więc organ administracyjny. W ocenie Kuratora podmiot ten nie jest stroną postępowania administracyjnego i nie służy mu środek zaskarżenia od decyzji organu II instancji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Przepis art. 50 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej: p.p.s.a. stanowi, iż uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Ponadto, stosownie do § 2 tego artykułu, uprawnionym do wniesienia skargi jest również inny podmiot, któremu ustawy przyznają prawo do wniesienia skargi.

Legitymacja do wniesienia skargi oparta jest na kryterium posiadania interesu prawnego, co oznacza, że akt, czynność lub bezczynność organu administracji musi dotyczyć interesu prawnego skarżącego, który musi być własny, indywidualny i oparty o konkretny przepis prawa powszechnie obowiązującego (materialnego, procesowego). Ze skargą może więc wystąpić, co do zasady, podmiot, który wykaże "związek między chronionym przez przepisy prawa materialnego interesem prawnym, a aktem lub czynnością organu administracji publicznej" (B. Adamiak, J. Borkowski, Polskie prawo administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2001, s. 357).

W niniejszej sprawie, w świetle powołanego na wstępie unormowania, skarżący nie posiada legitymacji procesowej do kwestionowania decyzji organu II instancji -(...) Kuratora Oświaty.

Warto przy tym zwrócić uwagę na pogląd wyrażony w postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 października 1990 r., sygn. akt SA/Wr 990/90 (ONSA 1990/4/7). Sąd stwierdził, iż w ustawowej roli organu orzekającego nie ma miejsca na jego własny interes prawny lub obowiązek także wówczas, gdy w rzeczywistości decyzja jednak dotyka bezpośrednio lub pośrednio jego praw lub obowiązków. Taka pozycja organu wyłącza możliwość równoczesnego występowania w charakterze strony kierującej się własnym interesem i zabiegającej o uzyskanie korzystnej dla siebie decyzji.

Odmienne zapatrywanie prowadziłoby do nieoczekiwanych konsekwencji również na gruncie stosowania przepisów proceduralnych, na przykład do pozbawienia znaczenia przepisów różnicujących wszczęcie postępowania z urzędu i na wniosek strony albo wywodzenia dopuszczalności wniesienia odwołania przez organ I instancji od własnej decyzji, gdyby już po jej doręczeniu adresatowi organ uznał ją za niekorzystną dla swoich interesów.

Przede wszystkim zaś przyznanie organowi orzekającemu statusu strony w postępowaniu administracyjnym godziłoby w elementarne zasady i wartości obowiązujące w tym postępowaniu, skoro organ administracji publicznej stawałby się w ten sposób "sędzią we własnej sprawie". Jeżeli organ taki nie może być stroną postępowania administracyjnego, w którym występuje jako nosiciel imperium państwowego orzekający w sprawach indywidualnych w pierwszej instancji, to tym samym nie jest uprawniony do wniesienia skargi rozpoczynającej postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Przywołane orzeczenie sądowoadministracyjne niewątpliwie zachowuje aktualność na gruncie obecnie obowiązującej regulacji prawnej.

Na marginesie jeszcze dodać należy, że w tej sytuacji, z uwagi na brzmienie art. 61 § 6 p.p.s.a., który stanowi, że wstrzymanie wykonania aktu lub czynności upada w razie wydania przez sąd orzeczenia kończącego postępowanie w pierwszej instancji, bezzasadnym byłoby rozpatrywanie wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

W tym stanie rzeczy wniesioną skargę jako niedopuszczalną, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a., należało odrzucić, o czym orzeczono w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.