IV SA/Wr 531/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2414067

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2017 r. IV SA/Wr 531/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wanda Wiatkowska-Ilków.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. D. na pismo Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie określenia warunków zatrudnienia w ramach korpusu służby cywilnej postanawia: zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 7 sierpnia 2017 r. A. D. (zwana dalej stroną lub skarżąca) wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na opisane w osnowie niniejszego postanowienia pismo dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. stanowiące propozycję zatrudnienia w ramach korpusu służby cywilnej na stanowisku specjalisty.

Zaskarżonemu pismu strona zarzuciła nieważność i bezprawność z uwagi na brak podstaw prawnych do złożenia jej propozycji pracy w świetle przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1948), a przez to naruszenie art. 165 ust. 3 i 7 oraz art. 170 ust. 1 tej ustawy oraz art. 179 i art. 180 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1947) poprzez faktyczne zwolnienie jej ze służby, pomimo braku zajścia wskazanych tam przesłanek. Strona podniosła również zarzut niekonstytucyjności zakwestionowanego aktu/czynności poprzez jego niezgodność z art. 2, art. 7, art. 32 ust. 1 oraz art. 60 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

W oparciu o wykazane uchybienia strona skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonego aktu lub czynności.

W uzasadnieniu strona skarżąca wskazała, że zaproponowane jej przez organ administracji skarbowej nowe warunki zatrudnienia należy zakwalifikować w pierwszej kolejności jako akt lub czynność, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm., zwanej dalej p.p.s.a.).

Jeżeli bowiem propozycja pracy nie jest decyzją administracyjną (jak uznał organ), to musi mieć inną prawnie dopuszczalną do zaskarżenia formułę prawną. Wobec tego zaś, że dotyczyła ona funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej pełniącego służbę na podstawie mianowania i że wydał ją organ administracji publicznej, to sprawę należało poddać kontroli sądu administracyjnego.

Zdaniem strony skarżącej, przedmiotowe pismo należy uznać za akt lub czynność, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. również dlatego, że spełnia ono określone w literaturze przedmiotu przesłanki, tj.: nie jest decyzją lub postanowieniem wydanym w postępowaniu jurysdykcyjnym, egzekucyjnym lub zabezpieczającym zaskarżalnym na podstawie art. 3 § 2 pkt 1 - 3 p.p.s.a., zostało ono skierowane do indywidualnie oznaczonego podmiotu, ma publicznoprawny charakter oraz dotyczy uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie, wyjaśniając, że w niniejszej sprawie nie toczy się postępowanie administracyjne i nie została wydana decyzja administracyjna w trybie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Organ wyjaśnił również, że złożenie propozycji pracy, wbrew twierdzeniom strony skarżącej, nie może być postrzegane jako czynność objęta zakresem art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a., ponieważ nie mieści się ona w sferze działania administracji publicznej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył co następuje:

Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369) - zwanej dalej p.p.s.a., sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego, przed Trybunałem Konstytucyjnym lub Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W ocenie Sądu, z taką sytuacją mamy do czynienia w niniejszej sprawie, gdyż jej rozstrzygnięcie zależy od prawomocnego zakończenia postępowania sądowoadministracyjnego w sprawach toczących się przed tut. Sądem, a którego przedmiotem są skargi funkcjonariuszy na propozycję określającą warunki zatrudnienia w ramach korpusu służby cywilnej w Izbie Administracji Skarbowej we W. i przesądzenie przez Naczelny Sąd Administracyjny kwalifikacji prawnej złożonej funkcjonariuszowi propozycji.

Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu z urzędu wiadomo, że przed tutejszym Sądem zawisło szereg (kilkadziesiąt) spraw innych skarżących (będących poprzednio funkcjonariuszami służby celnej) o analogicznym stanie prawnym i faktycznym, którzy wnieśli skargi na "czynności/akty" Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W., w przedmiocie określenia warunków zatrudnienia w ramach korpusu służby cywilnej w Izbie Administracji Skarbowej we W. W powyższych sprawach - w zdecydowanej większości - Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu odrzucił skargi, przyjmując, że omawiana propozycja określającą warunki zatrudnienia w ramach korpusu służby cywilnej nie stanowi decyzji administracyjnej ani czynności lub aktu z zakresu administracji publicznej, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. Wspomniane postanowienia nie mają waloru prawomocności, albowiem skarżący wnieśli skargi kasacyjne od tych orzeczeń do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu nadto również wiadomo jest z urzędu, że inne wojewódzkie sądy administracyjne - odnotowały wpływ znaczącej liczby skarg funkcjonariuszy celno-skarbowych na przedstawione im, w związku z wdrażaniem zmian w organizacji służb celnych i skarbowych, propozycje dalszego zatrudnienia w korpusie pracowników służby cywilnej na podstawie umowy o pracę, a także skarg na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej polegającą na niezłożeniu propozycji służby w strukturach KAS oraz bezczynność polegającą na niewydaniu decyzji o zwolnieniu ze służby. Skargi dotyczyły również bezczynności polegającej na braku czynności procesowych w sprawie rozpoznania odwołania od decyzji administracyjnej o zwolnieniu ze służby zawartej w propozycji pracy. Skarżący wnosili o potraktowanie propozycji zatrudnienia, składanej im na podstawie art. 165 ust. 7 ustawy, jako aktu (czynności) z zakresu administracji publicznej, o jakim mowa w art. 3 § 1 pkt 4 p.p.s.a. lub jako decyzji o zwolnieniu ze służby. Z analizy rozstrzygnięć wydanych do tej pory przez wojewódzkie sądy administracyjne wynika zarysowująca się rozbieżność przede wszystkim w kwalifikowaniu otrzymywanych przez funkcjonariuszy propozycji określających warunki zatrudnienia w stosunku pracy. I tak w części przypadków doszło do wydania postanowień o odrzuceniu skarg jako niedopuszczalnych. Sądy stanęły na stanowisku, że propozycja określająca warunki zatrudnienia, skierowana do funkcjonariusza w trybie art. 165 ust. 7 ustawy nie jest ani decyzją administracyjną, ani aktem z zakresu administracji publicznej poddanym kognicji sądu administracyjnego na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. Sprawy te są sprawami z zakresu podległości służbowej, w których sądy administracyjne nie są właściwe, stosownie do art. 5 pkt 2 p.p.s.a. (tak postanowienia: WSA w Poznaniu z 13 września 2017, sygn. II SA/Po 765/17, WSA w Gdańsku z dnia 25 września 2017 r., sygn. III SA/Gd 792/17, z dnia 26 września 2017 r., sygn. III SA/Gd 785/17, z dnia 16 października 2017 r., sygn. III SA/Gd 819/17, WSA w Łodzi z dnia 22 września 2017 r., sygn. III SA/Łd 757/17, WSA we Wrocławiu z dnia 19 września 2017 r., sygn. IV SA/Wr 469/17, IV SA/Wr 415/17, z dnia 25 września 2017 r.; sygn. IV SA/Wr 481/17, WSA w Warszawie z dnia 26 czerwca 2017 r., sygn. II SA/Wa 781/17, WSA w Opolu z dnia 8 września 2017 r., sygn. II SA/Op 333/17, WSA w Krakowie z dnia 11 września 2017 r., sygn. III SA/Kr 947/17 i III SA/Kr 954/17, WSA w Szczecinie z dnia 17 sierpnia 2017, sygn. II SA/Sz 876/17. z dnia 29 sierpnia 2017 r., sygn. II SA/Sz 904/17).

Wymaga jednak podkreślenia, że odnotowano również fakt rozpoznania przez sądy wniesionych przez funkcjonariuszy skarg, przy czym sądy dokonały odmiennej kwalifikacji złożonych funkcjonariuszom propozycji określających warunki zatrudnienia, uznając tym samym kognicję sądu administracyjnego (tak wyroki: WSA w Szczecinie z dnia 4 października 2017 r., sygn. II SA/Sz 897/17, WSA w Olsztynie w z dnia 19 października 2017 r., sygn. II SA/Ol 672/17).

Dlatego też, w związku z pojawiającymi się w orzecznictwie krańcowo odmiennymi stanowiskami w spornej kwestii, Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. postanowił zawiesić postępowanie sądowe w niniejszej sprawie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowoadministracyjnego wszczętego przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, na skutek złożenia skargi kasacyjnej w tożsamej sprawie. Orzeczenie zapadłe w tamtych sprawach będzie miało istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy.

Z tych względów orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.