Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1664857

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 18 grudnia 2013 r.
IV SA/Wr 515/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Tadeusz Kuczyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Wojewody D. na uchwałę Rady Miejskiej w P. Z. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie zmiany uchwały nr (...) Rady Miejskiej w P. Z. z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Centrum Kultury postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 22 lipca 2013 r. Wojewoda D. wniósł skargę na uchwałę Rady Miejskiej w P. Z. z dnia (...) maja 2013 r., nr (...) w przedmiocie zmiany uchwały nr (...) Rady Miejskiej w P. Z. z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Centrum Kultury.

W odpowiedzi na skargę organ gminy uznał zasadność zarzutów skargi wniesionej przez organ nadzoru.

Pismem z dnia 12 grudnia 2013 r. Wojewoda D. cofnął wniesioną skargę. W uzasadnieniu podał, że Rada Miejska w P. Z. w dniu 22 października 2013 r. podjęła uchwałę nr (...) w sprawie nadania Statutu Teatrowi Zdrojowemu - Centrum Kultury i Promocji w P. - Z., którą uchyliła we własnym zakresie zaskarżoną uchwałę. W związku z powyższym wskazał, że dalsze podtrzymywanie skargi jest bezprzedmiotowe.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270), zwanej dalej p.p.s.a., Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Skuteczność cofnięcia skargi uzależniona jest - według art. 60 zdanie 3 p.p.s.a. - od wyniku badania sprawy przez Sąd w przedmiocie dopuszczalności dokonania tej czynności procesowej. Niedopuszczalność cofnięcia skargi stwierdzana jest przy tym jedynie w przypadku ustalenia, że wniosek strony skarżącej zmierza do obejścia prawa lub spowodowały utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W świetle materiału zebranego w sprawie, cofnięcie skargi nie budzi - z tego punktu widzenia - żadnych wątpliwości, tym bardziej, że Miejska w P. Z. w dniu 22 października 2013 r. podjęła uchwałę nr (...) w sprawie nadania Statutu Teatrowi Zdrojowemu - Centrum Kultury i Promocji w P. - Z, którą uchyliła we własnym zakresie zaskarżoną uchwałę - uwzględniając skargę i usunęła stwierdzone w toku postępowania nadzorczego naruszenia prawa.

W konsekwencji, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., postępowanie wszczęte wniesieniem skargi podlegało umorzeniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.