Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2888618

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 8 listopada 2012 r.
IV SA/Wr 512/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Henryk Ożóg (spr.).

Sędziowie WSA: Wanda Wiatkowska-Ilków, Alojzy Wyszkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 8 listopada 2012 r. sprawy ze skargi M. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) 2012 r. nr (...) w przedmiocie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.