Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1664745

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 5 września 2013 r.
IV SA/Wr 504/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Tadeusz Kuczyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 5 września 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. P. na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy we W. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie opracowania szczegółowych programów szkoleń z zakresu BHP, uaktualnienia oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy murarza oraz cieśli i zapoznania pracowników z oceną ryzyka zawodowego postanawia: oddalić wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

|Uzasadnienie |

|Z. P., reprezentowany przez adwokat E. Ł.-K., zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu decyzję Okręgowego |

|Inspektora Pracy we W. z dnia (...) 2013 r. nr (...) w przedmiocie opracowania szczegółowych programów szkoleń z zakresu BHP, uaktualnienia|

|oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy murarza oraz cieśli i zapoznania pracowników z oceną ryzyka zawodowego. |

|Jednocześnie w skardze, powołując się na art. 61 § 2 pkt 1 i art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed |

|sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej: p.p.s.a., skarżący zawarł wniosek o wstrzymanie wykonania |

|zaskarżonej decyzji. |

|Zgłaszając powyższy wniosek skarżący nie powołał żadnych okoliczności świadczących o tym, że w związku z wydaniem zaskarżonej decyzji |

|zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Skarżący przedstawił jedynie |

|merytoryczną argumentację świadczącą w jego przekonaniu o niezgodności z prawem zakwestionowanej decyzji. |

Uzasadnienie prawne

|Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje: |

|Zgodnie z regulacją art. 61 § 1 p.p.s.a. wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. W razie wniesienia skargi na |

|decyzję lub postanowienie organ, który wydał decyzję lub postanowienie, może wstrzymać, z urzędu lub na wniosek skarżącego, ich |

|wykonanie w całości lub w części, chyba że zachodzą przesłanki, od których w postępowaniu administracyjnym uzależnione jest nadanie |

|decyzji lub postanowieniu rygoru natychmiastowej wykonalności albo, gdy ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania (art. 61 § |

|2 pkt 1 p.p.s.a.). Po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości |

|lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania |

|trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza |

|wstrzymanie ich wykonania. Odmowa wstrzymania wykonania aktu lub czynności przez organ nie pozbawia skarżącego złożenia wniosku do |

|sądu. Dotyczy to także aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy (§ 3 tego |

|przepisu). |

|Wobec powyższego wskazać należy, że art. 61 p.p.s.a. rozróżnia wstrzymanie wykonania aktu lub czynności przez organ administracji lub |

|sąd. To, kto jest adresatem wniosku o wstrzymanie aktu lub czynności, zawartego w skardze zależy od podstawy prawnej wskazanej przez |

|stronę. Jeżeli w podstawie powołano art. 61 § 2 p.p.s.a., wniosek powinien rozpoznać organ. Rozpoznanie wniosku przez sąd w takiej |

|sytuacji jest możliwe po wezwaniu strony do uzupełnienia wniosku o wskazanie prawidłowej podstawy prawnej przez powołanie się na jedną |

|z przesłanek, o których mowa w art. 61 § 3 p.p.s.a. |

|Natomiast jeżeli jako podstawę wniosku strona podała art. 61 § 3 p.p.s.a., jego adresatem jest sąd. Organ może w takim przypadku |

|wstrzymać wykonanie aktu lub czynności z urzędu. Dopiero wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności przez organ w pierwszym |

|lub drugim wypadku czyni postępowanie przed sądem administracyjnym w tej kwestii bezprzedmiotowym. |

|W niniejszej sprawie jako podstawę wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji przywołano art. 61 § 2 pkt 1 p.p.s.a. i art. 61|

| § 3 p.p.s.a. Niewątpliwym jest zatem, że wobec niewydania przez Okręgowego Inspektora Pracy rozstrzygnięcia w przedmiocie wstrzymania |

|wykonania zaskarżonej decyzji wniosek ten należało rozpoznać. |

|Wskazać należy, że rozstrzygając na podstawie art. 61 § 3 p.p.s.a. sąd związany jest zamkniętym katalogiem przesłanek pozytywnych. Są |

|nimi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody oraz niebezpieczeństwo spowodowania trudnych od odwrócenia skutków. |

|Poprzez wyrządzenie znacznej szkody należy rozumieć taką szkodę, która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot |

|spełnionego świadczenia lub jego wyegzekwowanie, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy od stanu pierwotnego. Z kolei, trudne |

|do odwrócenia skutki to takie prawne lub faktyczne skutki, które raz zaistniałe powodują istotną lub trwałą zmianę rzeczywistości, przy|

|czym powrót do stanu poprzedniego może nastąpić tylko po dłuższym czasie lub przy stosunkowo dużym nakładzie sił i środków. |

|Jednakże warunkiem wydania postanowienia o wstrzymaniu wykonania aktu lub czynności jest wykazanie przez stronę w jej wniosku |

|okoliczności uzasadniających możliwość wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Nie wystarczy więc |

|nawet samo powtórzenie treści przepisu, a tym bardziej samo wniesienie o zastosowanie ochrony tymczasowej. Uzasadnienie wniosku powinno|

|odnosić się do konkretnych zdarzeń świadczących o tym, że w stosunku do wnioskodawcy wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu jest |

|zasadne. Ocena, czy w danej sprawie zaistniały przesłanki określone w art. 61 § 3 p.p.s.a. jest możliwa i w dużym stopniu zależy od |

|argumentacji przedstawionej przez stronę we wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Wniosek ten powinien być wnikliwie |

|uzasadniony, a zawarta w nim argumentacja powinna być spójna. Brak spełniającego powyższe warunki uzasadnienia wniosku o wstrzymanie |

|wykonania decyzji uniemożliwia jego merytoryczną ocenę. Dla wykazania, iż zachodzi niebezpieczeństwo spowodowania trudnych do |

|odwrócenia skutków, strona ma obowiązek uprawdopodobnić istnienie konkretnych i obiektywnych okoliczności pozwalających przyjąć, że |

|wstrzymanie wykonania aktu jest zasadne. Nie wystarcza jedynie złożenie wniosku. Tymczasem, zawartego w skardze wniosku o wstrzymanie |

|wykonania decyzji skarżący w ogóle nie uzasadnił. Nie wykazał w czym przejawia się ewentualne niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej |

|szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków w przypadku jej wykonania. |

|Z tego zatem względu, na podstawie art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia. |

| |

| |

| |

| |

| |

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.