Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2050978

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 10 września 2012 r.
IV SA/Wr 480/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wanda Wiatkowska-Ilków.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 10 września 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. G. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie uchylenia decyzji o pozostawieniu bez rozpoznania podania o udzielenie pomocy społecznej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 17 czerwca 2012 r. M. G. - zwana dalej skarżącą, wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. G. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie wskazanym w osnowie niniejszego postanowienia.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału IV z dnia 23 lipca 2012 r. skarżąca została wezwana do usunięcia braków formalnych skargi poprzez podpisanie skargi, tj. nadesłanie tut. Sądowi odpisu skargi oryginalnie podpisanej, bądź podpisanie skargi w sekretariacie Sądu. Jednocześnie pouczono skarżącą, że nieusunięcie braków formalnych w terminie 7 dni skutkować będzie odrzuceniem skargi. Wezwanie skarżąca odebrała osobiście w dniu 11 sierpnia 2012 r., co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru.

Mimo upływu zakreślonego terminu skarżąca do dnia wydania orzeczenia nie podpisała się na złożonej do tut. Sądu kopii skargi ani nie nadesłała odpisu skargi oryginalnie podpisanej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270) - zwana dalej p.p.s.a., sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

Skarga winna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, tj. zawierać m.in. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika (art. 46 § 1 pkt 4 w związku z art. 57 § 1 p.p.s.a.).

W niniejszej sprawie skarżąca złożyła kopię skargi niezawierającą własnoręcznego jej podpisu. Konieczne w tej sytuacji było wezwanie skarżącej do podpisania się pod jej treścią, bądź nadesłanie odpisu skargi oryginalnie podpisanej. Skarżąca w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania nie uczyniła zadość wezwaniu, co musiało skutkować odrzuceniem skargi.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.