Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2889020

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 3 grudnia 2012 r.
IV SA/Wr 479/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Lidia Serwiniowska (spr.).

Sędziowie: NSA Jolanta Sikorska, WSA Alojzy Wyszkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 3 grudnia 2012 r. sprawy ze skargi B. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. G. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie obowiązku zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych na rzecz uprawnionych oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.