Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1664911

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 4 września 2013 r.
IV SA/Wr 476/13

UZASADNIENIE

Sentencja

Ewa Orłowska referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu: po rozpoznaniu w dniu 4 września 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Z. Z. o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu w sprawie ze skargi Z. Z. na postanowienie Wojewody (...) z dnia (...), nr (...) w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata z urzędu.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu lub radcy prawnego z urzędu. Oryginał podpisanego wniosku znajduje się w aktach sprawy IV SA/Wr 472/13.

W uzasadnieniu wniosku wskazał, że jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku. Choruje przewlekle, był hospitalizowany, oczekuje na kolejną operację narządu wzroku. Mieszka i prowadzi wspólne gospodarstwo domowe razem z żoną i dorosłym synem. Żona otrzymuje emeryturę w kwocie (...) zł netto. Wyjaśnił, że jego samochód marki (...) (rok produkcji (...)) i konto bakowe oraz nieruchomość o powierzchni (...) m2 są zajęte przez komornika. Przedłożył zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego i zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, z których wynika że dochodzone należności wynoszą wraz z odsetkami (...) zł oraz (...) zł. Skarżący i jego syn w 2012 r. nie uzyskali dochodów, co potwierdzają kopie zeznania podatkowego za ten rok, zaś jego żona uzyskała w 2012 r. dochód w kwocie (...) zł. Wydatki związane z utrzymaniem wynoszą: czynsz (...) zł, prąd (...) zł, gaz (...) zł, telefon (...) zł. Natomiast koszty leczenia są zróżnicowane. Wskazał, że posiada mieszkanie o powierzchni (...)4 m2. Nie posiada oszczędności, papierów i przedmiotów wartościowych.

Ponieważ skarżący jest w niniejszej sprawie - na podstawie art. 239 pkt 1 lit "b" ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), z którego wynika, że nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych strona skarżąca działanie, bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach statusu bezrobotnego, zasiłków oraz innych należności i uprawnień przysługujących osobie bezrobotnej - zwolniony z obowiązku ponoszenia wszelkich kosztów sądowych (opłat sądowych i wydatków) merytorycznemu rozpoznaniu podlega wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Z treści przepisu art. 245 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wynika, że prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Z kolei przepis art. 246 § 1 pkt 2 cytowanej ustawy stanowi, że przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie częściowym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodzinny.

Stosownie do art. 199 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Do tych przepisów szczególnych należy zaliczyć przepisy określające przesłanki warunkujące przyznanie prawa pomocy na wniosek strony.

Mając na uwadze, że skarżący jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku oraz jego zły stan zdrowia, a także wysokość dochodu żony z tytułu emerytury i kwoty wykazanych wydatków związanych z utrzymaniem, jak również wysokość należności objętych postępowaniem egzekucyjnym przyjąć trzeba, iż wykazał on, że spełnia przesłanki warunkujące ustanowienie adwokata z urzędu.

Z tych względów, na podstawie art. 243 § 3 w związku z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało orzec jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.