Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1093052

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 27 lipca 2011 r.
IV SA/Wr 459/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alojzy Wyszkowski.

Sentencja

Wrocław 27 lipca 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 27 lipca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi C. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia (...) kwietnia 2011 r. Nr (...) w przedmiocie przyznania zasiłku celowego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) kwietnia 2011 r. Nr (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w L., utrzymało w mocy decyzję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w P. z dnia (...) lutego 2011 r. nr (...) w sprawie przyznania zasiłku celowego na remont budynku mieszkalnego.

W uzasadnieniu decyzji pouczono stronę o prawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. Strona decyzję otrzymała w dniu 4 maja 2011 r.

W dniu 6 czerwca 2011 r. C. P. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L., skargę na przedmiotową decyzję.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Stosownie do treści przepisu art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej p.p.s.a., skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Przy czym, w myśl art. 54 § 1 p.p.s.a. skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. Natomiast zgodnie z art. 83 § 1 p.p.s.a., terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego z zastrzeżeniem § 2, który określa, że jeżeli ostatni dzień przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

W rozpoznawanej sprawie, decyzję stanowiącą przedmiot skargi wraz z prawidłowym pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, doręczono skarżącemu w dniu 4 maja 2011 r. (patrz. akta administracyjne organu II instancji). Oznacza to, że dzień 3 czerwca 2010 r. (piątek) - z zachowaniem wymogu określonego w art. 54 § 1 p.p.s.a. - był ostatnim dniem na uruchomienie postępowania sądowoadministracyjnego w przedmiotowej sprawie. Tymczasem z akt sprawy wynika, skarga została wniesiona do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. w dniu 6 czerwca 2011 r., czyli już po upływie terminu do wniesienia skargi.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że skarżący wniósł skargę z uchybieniem ustawowego terminu określonego w art. 53 § 1 p.p.s.a, co czyni skargę spóźnioną.

Zauważyć należy, iż skarżący nie złożył wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Mając zatem na uwadze, iż czynność w postępowaniu podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna, skargę należało odrzucić na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a, co orzeczono w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.