Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 707160

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 23 kwietnia 2010 r.
IV SA/Wr 456/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wanda Wiatkowska-Ilków.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (L.G.) E. W. Sp. z o.o. z siedzibą w B. P. na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy we W. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia postanawia podjąć postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 128 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze. zm.) sąd postanowi podjąć postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, a w szczególności gdy rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego postępowania - od dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego to postępowanie; (...).

Z uwagi na to, że ustały przyczyny, dla których postępowanie sądowoadministracyjne w niniejszej sprawie zostało zawieszone, tzn. uprawomocniło się orzeczenie kończące postępowanie w sprawie sygn. akt IV SA/Wr 203/08 (obecnie sygn. akt IV SA/Wr 83/09), na podstawie cytowanego powyżej przepisu prawa, orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.