Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2050977

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 10 września 2012 r.
IV SA/Wr 445/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alojzy Wyszkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 10 września 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. S. na postanowienie Wojewody D. z dnia (...) kwietnia 2012 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia: odrzucić skargę; II zwrócić skarżącej uiszczony wpis od skargi w kwocie 100 zł.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 9 lipca 2012 r. A. S. została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 złotych, od wniesionej przez nią skargi na postanowienie Wojewody D. z dnia (...) kwietnia 2012 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania.

Powyższe zarządzenie zostało doręczone skarżącej dnia 17 lipca 2012 r. Zawierało ono prawidłowe pouczenie, że powyższą kwotę należy uiścić w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi.

Skarżąca uiściła wpis od niniejszej skargi w dniu 30 lipca 2012 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270), dalej p.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami, o których mowa w § 1, są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania (§ 2 art. 230 p.p.s.a.). Nieuiszczenie opłaty od pisma czyni niemożliwym nadanie mu biegu. Jak stanowi art. 220 § 1 p.p.s.a., Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Zatem, wnosząc skargę strona zobligowana jest uiścić należną kwotę wpisu. Jeżeli tego nie uczyni, Przewodniczący wzywa stronę do opłacenia skargi w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

Przy czym, uiszczenie wpisu po terminie jest równoznaczne z jego nieuiszczeniem (por. postanowienie NSA z dnia 4 października 2011 r., sygn. akt II OSK 1985/11, Lex nr 965208).

W tej sytuacji, skoro skarżąca uiściła należny wpis po terminie, gdyż ten upływał dnia 24 lipca 2012 r. i nie zwróciła się do Sądu z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego uiszczenia, na podstawie art. 220 § 3 oraz art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Na marginesie tylko dodać trzeba, że Sąd dostrzegł wniosek skarżącej o wstrzymanie wykonania "wydanej decyzji". Z uwagi jednak na podjęte w niniejszej sprawie rozstrzygnięcie, jego rozpoznanie w chwili obecnej byłoby bezzasadne.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.