Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1093044

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 26 września 2011 r.
IV SA/Wr 443/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Mirosława Rozbicka-Ostrowska.

Sentencja

Wrocław 26 września 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 26 września 2011 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia na zarządzenie sędziego sprawozdawcy z dnia 9 września 2011 r. w sprawie ze skargi Z. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia 1 czerwca 2010 r. nr... w przedmiocie odmowy przyznania pomocy zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego, celowego specjalnego w lutym 2010 r. postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2011 r. sygn. akt IV SA/Wr 443/10 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu odrzucił skargę A. o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia.

W dniu 5 września 2011 r. A. wniósł skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem powyższego postanowienia z dnia 23 sierpnia 2011 r.

Pismem z dnia 12 września 2011 r. - w wykonaniu zarządzenia sędziego sprawozdawcy z dnia 9 września 2011 r. - wezwano A. do usunięcia braków formalnych skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia, przez złożenie pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu skarżącej przed sądami administracyjnymi lub do sporządzenia skargi, pod rygorem odrzucenia skargi.

Pismem z dnia 21 września 2011 r. A. wniósł zażalenie na zarządzenie sędziego sprawozdawcy z dnia 9 września 2011 r.,

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 194 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) (zwanej dalej p.p.s.a.) zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w wypadkach przewidzianych w ustawie, a ponadto na postanowienia wymienione w katalogu zawartym w tym przepisie. Natomiast zgodnie z przepisem art. 198 p.p.s.a. przepisy działu IV zatytułowanego środki odwoławcze (art. 173-197 p.p.s.a.) stosuje się odpowiednio do zażaleń na zarządzenia przewodniczącego, jeżeli ustawa przewiduje wniesienie zażalenia.

Zaskarżone zażaleniem skarżącego zarządzenie sędziego sprawozdawcy stanowi w istocie zarządzenie pozwalające nadać prawidłowy bieg wniesionej skardze o stwierdzenie niegodności z prawem orzeczenia i nie zostało wymienione w powyższych przepisach jako podlegające zaskarżeniu. Tego rodzaju zarządzenie nie mieści się również w kategorii zarządzeń, o których mowa w art. 220 § 1 powołanej ustawy, nie jest więc zaskarżalne na podstawie art. 227 ustawy. Żaden z przepisów ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie przewiduje możliwości zaskarżenia tego rodzaju zarządzenia. W konsekwencji zażalenie jako niedopuszczalne podlegało odrzuceniu na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 2 i art. 198 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, co orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.