Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2145800

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 7 października 2016 r.
IV SA/Wr 418/16

UZASADNIENIE

Sentencja

Ewa Orłowska referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu: po rozpoznaniu w dniu 7 października 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku K. K. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu w sprawie ze skargi K. K. na działanie (...) Urzędu Pracy w (...) w przedmiocie naruszenia zasad postępowania administracyjnego postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu.

W uzasadnieniu wniosku wskazała, że prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe i utrzymuje się z niskiej kwoty (...) zł. Opłaty związane z utrzymaniem wynoszą: telefon stacjonarny 32 zł, telefon komórkowy 50 zł (za 3 miesiące). Nie posiada oszczędności ani mieszkania oraz domu, a z akt sprawy o sygn. IV SA/Wr 4/16 wynika ponadto, że nie ponosi kosztów związanych z korzystaniem z pokoju u matki. Podała, że dysponuje (...) akcją. Posiadane środki pieniężne wynoszą (...) zł. Toczy się postępowanie komornicze. Nie posiada nieruchomości. Nadesłała aktualną decyzję powiatowego urzędu pracy o utracie statusu osoby bezrobotnej z powodu niestawiennictwa w urzędzie pracy.

Z treści przepisu art. 245 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718), wynika, że zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu obejmuje prawo pomocy w zakresie całkowitym. Z kolei przepis art. 246 § 1 pkt 1 cytowanej ustawy stanowi, że przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania Stosownie do art. 199 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Do tych przepisów szczególnych należy zaliczyć przepisy określające przesłanki warunkujące przyznanie prawa pomocy na wniosek strony.

Mając na uwadze trudną sytuację materialną skarżącej, która jest osobą nie niepozostającą w zatrudnieniu i nieposiadającą majątku, przyjąć należy, że wykazała ona, iż spełnia przesłanki warunkujące przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu.

Z tych względów, na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 w związku z art. 245 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało orzec jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.