Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2999527

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 10 października 2018 r.
IV SA/Wr 390/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wanda Wiatkowska-Ilków.

Sędziowie WSA: Lidia Serwiniowska (spr.), Alojzy Wyszkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 10 października 2018 r. sprawy ze skargi R. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. G. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oddala skargę w całości.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.