IV SA/Wr 377/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2992180

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2018 r. IV SA/Wr 377/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący:, Sędzia WSA Lidia Serwiniowska (spr.).

Sędziowie: WSA Bogumiła Kalinowska, NSA Mirosława Rozbicka-Ostrowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 18 grudnia 2018 r., sprawy ze skargi A. K., na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W., z dnia (...) maja 2018 r., nr (...), w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego,

I. oddala skargę w całości;,

II. przyznaje radcy prawnemu M. P. od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu kwotę 295, 20 (słownie: dwieście, dziewięćdziesiąt pięć 20/100) złotych, w tym 23% podatku VAT tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w postępowaniu, sądowym.,,

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.