Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 675499

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 9 lipca 2010 r.
IV SA/Wr 374/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Tadeusz Kuczyński (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. H. na decyzję Wojewody D. z dnia (...) grudnia 2009 r. Nr (...) w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego postanawia umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 29 marca 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, w związku z wnioskiem Wojewody D. skierowanym do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody D. z dnia (...) grudnia 2009 r. nr (...) w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego A. H., a mającym znaczenie w przedmiotowej sprawie, zawiesił postępowanie w sprawie skargi S. H. na decyzję Wojewody D. z dnia (...) grudnia 2009 r. nr (...) w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.

Pismem z dnia 2 czerwca 2010 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało tutejszy Sąd, że decyzją z dnia (...) marca 2010 r. nr (...) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji stwierdził nieważność przedmiotowej decyzji, a w związku z niewniesieniem przez strony wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, przedmiotowa decyzja stała się ostateczna.

Zarządzeniem z dnia 9 czerwca 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny zwrócił się do Wojewody D. o nadesłanie akt administracyjnych sprawy.

W dniu 17 czerwca 2010 r. Wojewoda D. nadesłał akta administracyjne sprawy wraz z decyzją z dnia (...) marca 2010 r. nr (...) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Postanowieniem z dnia 23 czerwca 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu podjął zawieszone postępowanie w powyższej sprawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 161 § 1 p.3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe.

W przedmiotowej sprawie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji w całości, a strony nie wniosły o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Ponieważ skarga dotyczy decyzji, która została skutecznie wyeliminowana z obrotu prawnego, postępowanie w powyższej sprawie stało się bezprzedmiotowe. Skutkuje to zgodnie z art. 161 § 1 i 2 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi umorzeniem postępowania sądowoadministracyjnego.

Z tych też względów orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.