Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2145771

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 28 września 2016 r.
IV SA/Wr 371/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Julia Szczygielska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 28 września 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale IV sprawy ze skargi R.B. na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy S. z dnia (...) czerwca 2016 r., nr (...) w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej postanawia;

I.

odrzucić skargę;

II.

zwrócić skarżącemu kwotę 100 zł (sto złotych) uiszczoną tytułem wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 26 lipca 2016 r. skarżący reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika złożył skargę na oznaczoną w sentencji decyzję w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej. W ślad za skargą w dniu 26 lipca 2016 r. uiszczono kwotę 100 zł tytułem wpisu od skargi. (k. 6) Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 29 sierpnia 2016 r. wezwano pełnomocnika strony skarżącej do uiszczenia wpisu sądowego uzupełniającego od skargi w kwocie 100 zł na podstawie § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193). Powyższe zarządzenie zawierało pouczenie, że należy je wykonać w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis zarządzenia został doręczony pełnomocnikowi w dniu 1 września 2016 r. Pełnomocnik skarżącego w terminie otwartym do uiszczenia wpisu ponownie złożyła dowód uiszczenia wpisu sądowego od skargi z dnia 26 lipca 2016 r. w kwocie 100 zł.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej: p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 p.p.s.a.). Stosownie natomiast do treści § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) w sprawach skarg niewymienionych w ust. tego przepisu 1-5 wpis stały wynosi 200 zł. Skoro strona skarżąca, pomimo skutecznego doręczenia jej w dniu 1 września 2016 r. wezwania do usunięcia braku fiskalnego skargi w zakreślonym terminie nie uiściła wymaganego uzupełniającego wpisu od skargi w kwocie 100 zł, to zachodziła podstawa do jej odrzucenia. Mając zatem na uwadze powyższe ustalenia, stosownie do postanowień art. 220 § 3 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia. O zwrocie kwoty 100 zł uiszczonej tytułem części wpisu orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.