Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1678441

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 16 kwietnia 2015 r.
IV SA/Wr 36/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alojzy Wyszkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2015 r., na posiedzeniu niejawnym, wniosku K. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych, w sprawie ze skargi K. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) listopada 2014 r., nr (...) w przedmiocie zobowiązania do zwrotu właściwemu organowi wierzyciela należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne wszczęte wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie z kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 3 grudnia 2014 r. K.S. (zwany dalej stroną, skarżącym lub wnioskodawcą) wystąpił ze skargą na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) listopada 2014 r., nr SKO (...) utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta W. z dnia (...) października 2014 r., nr (...), w przedmiocie zwrotu właściwemu organowi wierzyciela należności w kwocie 3.600,00 złotych z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej.

Wnioskiem z 27 stycznia 2015 r. skarżący wystąpił o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. W uzasadnieniu strona podała, że wnosi " (...) o umorzenie kosztów w tej sprawie i o umorzenie w całości zadłużenia (...)".

Postanowieniem z 3 lutego 2015 r., sygn. akt IV SA/Wr 36/15 referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu odmówił wnioskodawcy przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie.

Od powyższego postanowienia skarżący wywiódł sprzeciw w przepisanym terminie opisując swoja sytuację osobistą oraz podtrzymując w całości swoje wcześniejsze wnioski.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Na wstępie należy zaznaczyć, że niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie wniosku skarżącego o zwolnienie od kosztów sądowych związanych z postępowaniem przez tutejszym Sądem. Nie odnosi się ono natomiast bezpośrednio do skargi wniesionej przez stronę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z dnia 19 listopada 2014 r.

Zwolnienie od kosztów sądowych oznacza tylko tyle, że strona nie ma obowiązku uiszczania jakichkolwiek płatności za załatwienie sprawy przez sąd administracyjny. Odrębną kwestią pozostanie natomiast to czy skarżący w efekcie rozpatrzenia jego żądania przez sąd będzie zobowiązany do zapłaty kwoty 3.600,00 złotych z tytułu zadłużenia alimentacyjnego względem Prezydenta Miasta Wrocławia.

Przedmiotowe orzeczenie nie będzie miało zatem jakiegokolwiek wpływu na dalsze procedowanie względem żądania skarżącego uchylenia decyzji Kolegium o obowiązku zapłaty kwoty 3.600,00 złotych. Oznacza to, że Sąd rozpatrzy skargę w terminie późniejszym, o którym strona zostanie powiadomiona na piśmie. Dopiero wtedy okaże się czy skarżący będzie w dalszym ciągu zobowiązany do zapłaty wskazanej kwoty czy też nie. Innymi słowy orzeczenie w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych nie będzie w ogóle dotyczyło "spornej" kwoty, o umorzenie której skarżący zabiega. Ta sprawa będzie mogła zostać rozstrzygnięta dopiero wtedy, gdy rozpoznany zostanie wniosek dotyczący kosztów za zajęcie się sprawą przez sąd administracyjny.

Przechodząc do kwestii zwolnienia od kosztów sądowych związanych z niniejszą sprawą należy zauważyć, że skarżący, na mocy art. 239 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., zwanej dalej w skrócie "p.p.s.a.") zwolniony jest z obowiązku ponoszenia wszelkich kosztów sądowych (opłat sądowych i wydatków). Nie ma bowiem obowiązku uiszczenia kosztów sądowych strona skarżąca działanie, bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących pomocy i opieki społecznej. Innymi słowy za to, że Sąd w ogóle zajmie się sprawą Krzysztof Stroński nie będzie musiał nic zapłacić. Stwierdzenie powyższe nie przesądza oczywiście tego, czy skarżący ostatecznie uzyska pozytywne dla siebie rozstrzygnięcie na dalszych etapach niniejszego postępowania.

Tym samym, postępowanie wszczęte wnioskiem skarżącego o przyznanie prawa pomocy w powyższym zakresie, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a., jako bezprzedmiotowe należało umorzyć, o czym orzeczono w pkt w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.