Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2887673

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 25 października 2012 r.
IV SA/Wr 359/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Lidia Serwiniowska.

Sędziowie WSA: Wanda Wiatkowska-Ilków, Alojzy Wyszkowski (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 11 października 2012 r. sprawy ze skargi R. F. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) lutego 2012 r. nr (...) w przedmiocie zobowiązania do zwrotu należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.