Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2874628

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 21 listopada 2013 r.
IV SA/Wr 355/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jolanta Sikorska (spr.).

Sędziowie: NSA Mirosława Rozbicka-Ostrowska, WSA Wanda Wiatkowska-Ilków.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 21 listopada 2013 r. sprawy ze skargi C. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. G. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania jednorazowego świadczenia na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny zastępczej oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.