Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2145758

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 20 września 2016 r.
IV SA/Wr 353/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Julia Szczygielska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 20 września 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale IV sprawy ze skargi J. G. na decyzję Wojewody D. z dnia (...) czerwca 2016 r. nr (...) w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

J. G. (dalej skarżący) w dniu 15 lipca 2016 r. nadał u wyznaczonego operatora pocztowego za pośrednictwem Wojewody D. skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na oznaczoną w sentencji decyzję Wojewody D. w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej. Z akt administracyjnych wynika, że zaskarżona decyzja zawierająca pouczenie o sposobie i terminie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu została doręczona skarżącemu w dniu 9 czerwca 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. Nr 2016, poz. 718 z późn. zm. - zwana dalej p.p.s.a.) Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia. W myśl art. 53 § 1 p.p.s.a., skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Stosownie do art. 54 § 1 p.p.s.a., skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. Wobec okoliczności, że zaskarżona decyzja została doręczona stronie w dniu 9 czerwca 2016 r., należy stwierdzić, że termin do złożenia skargi upływał z dniem 11 lipca 2016 r. stosownie do treści art. 83 § 2 p.p.s.a. Dla skutecznego dotrzymania tego terminu niezbędnym zatem było złożenie skargi za pośrednictwem organu odwoławczego do dnia jego upływu, tj. do dnia 11 lipca 2016 r. włącznie. Z akt sprawy wynika natomiast, że strona nadała skargę za pośrednictwem właściwego organu w dniu 15 lipca 2016 r., zatem 4 dni po upływie terminu. W tych warunkach - mając na uwadze wskazane przepisy - należy uznać, że złożenie skargi nastąpiło z przekroczeniem trzydziestodniowego ustawowego terminu do jej wniesienia, co skutkuje odrzuceniem tego środka zaskarżenia. Sąd zauważa, że warunkiem rozpatrzenia skargi na ostateczne rozstrzygnięcie organu odwoławczego jest złożenie jej w ustawowym terminie i w przewidzianym do tego trybie. Zgodnie z art. 85 p.p.s.a., czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Skoro strona nie zachowała terminu do wniesienia skargi, to tym samym brak jest podstaw do merytorycznego rozpatrzenia skargi. Mając powyższe na uwadze, Sąd działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.