Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1664666

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 12 września 2013 r.
IV SA/Wr 350/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alojzy Wyszkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale IV w dniu 12 września 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Strzelina z dnia z dnia 26 lutego 2013 r., nr XXXVIII/308/13 w przedmiocie rozpatrzenia skargi na postępowanie i zachowanie Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelinie postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 10 maja 2013 r. Wojewoda Dolnośląski wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę Rady Miejskiej Strzelina z dnia 26 lutego 2013 r., nr XXXVIII/308/13 w przedmiocie rozpatrzenia skargi na postępowanie i zachowanie Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelinie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga nie jest dopuszczalna.

Stosownie do treści art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej: p.p.s.a., sąd administracyjny sprawuje kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, orzekając w sprawach skarg na: 1) decyzje administracyjne; 2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty; 3) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie; 4) inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa; 4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach; 5) akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego oraz organów administracji rządowej; 6) akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5 podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej; 7) akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego, 8) bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1-4a.

Przedmiotem skargi jest zawiadomienie o załatwieniu skargi w trybie postępowania skargowego wyrażone w formie uchwały Rady Miejskiej Strzelina, które ma charakter działania administracji publicznej uregulowanego w Dziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego zatytułowanym "Skargi i wnioski". Na to postępowanie nie rozciąga się kontrola sprawowana przez sądy administracyjne.

Wskazać należy, że skarga złożona w trybie skargowo - wnioskowym jest prawnym środkiem obrony i ochrony interesów jednostki, który nie daje podstaw do żądania wszczęcia postępowania administracyjnego ogólnego, ani też nie może stanowić podstawy wniosku zmierzającego do wszczęcia postępowania sądowego. Uchwała Rady Miejskiej podjęta w wyniku rozpoznania skargi w trybie działu VIII k.p.a. nie jest uchwałą z zakresu administracji publicznej w rozumieniu art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). Zatem zawiadomienie o załatwieniu takiej skargi w formie uchwały nie daje podstaw do złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (zob. postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2007 r., sygn. akt IV SA/Wr 621/07, publ. w internetowej Centralnej Bazie Orzecznictwa Sądów Administracyjnych).

Stąd też skarga złożona w niniejszej sprawie jest niedopuszczalna i podlegała odrzuceniu na podstawie z art. 58 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Na marginesie tylko dodać można, iż pomimo cofnięcia skargi w sprawie, zapadło orzeczenie w przedmiocie odrzucenia skargi, gdyż cofnięcie skargi może mieć miejsce tylko wówczas, gdy skarga jest dopuszczalna i nie zawiera braków umożliwiających nadanie jej dalszego biegu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.