Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2145755

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 22 września 2016 r.
IV SA/Wr 347/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Kamieniecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 22 września 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia (...) czerwca 2016 r., nr (...) w przedmiocie przyznania zasiłku stałego oraz świadczenia niepieniężnego w postaci opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne.

Uzasadnienie faktyczne

L. B. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia (...) czerwca 2016 r., nr (...) w przedmiocie przyznania zasiłku stałego oraz świadczenia niepieniężnego w postaci opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne w okresach:

- od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 31 maja 2016 r. w wysokości 604 zł;

- od dnia 1 czerwca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. w wysokości 317 zł;

- od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 stycznia 2018 r. w wysokości 604 zł.

W uzasadnienia skargi wynika, że skarżący domaga się wypłaty kwot zasiłku stałego w wysokości 604 zł od dnia 1 maja bieżącego roku do dnia 31 stycznia 2018 r., bez dokonanych przez organ orzekający w tym zakresie ograniczeń.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze wniosło o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego w niniejszej sprawie, gdyż jak podało, na podstawie art. 54 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, uwzględniło skargę w całości, wydając w dniu (...) sierpnia 2016 r. decyzję nr (...) uchylającą zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji w całości i przyznającą skarżącemu świadczenie pieniężne w formie zasiłku stałego na okres od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 31 stycznia 2018 r. w wysokości 604 zł miesięcznie oraz świadczenie niepieniężne w formie opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na okres od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 31 stycznia 2018 r.

Wraz z odpowiedzią na skargę Kolegium przesłało do Sądu kopię opisanej wyżej decyzji z dnia 10 sierpnia 2014 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej: p.p.s.a., w brzmieniu sprzed dnia 15 sierpnia 2015 r., gdyż przed tym dniem wszczęte zostało postępowanie sądowoadministracyjne w niniejszej sprawie organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy. (...).

W rozważanej sprawie, po wniesieniu przez stronę skargi do Sądu, organ odwoławczy wyeliminował z obrotu prawnego zaskarżoną decyzję jednocześnie przyznając skarżącemu świadczenia we wnioskowanym przez niego zakresie. Tym samym uwzględnił żądanie skargi.

Stosownie do art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy stało się ono bezprzedmiotowe z przyczyn innych, niż te wskazane w pkt 1 i 2 tego paragrafu. Do okoliczności uzasadniających umorzenie postępowania na podstawie powyższego przepisu należy bez wątpienia uwzględnienie skargi przez organ w trybie art. 54 § 3 p.p.s.a. (tzw. autokontrola). Powoduje ono bowiem wyeliminowanie z obrotu prawnego zaskarżonego aktu lub czynności, co czyni zbędnym dalsze prowadzenie postępowania w sprawie. W razie wydania nowego rozstrzygnięcia służy na nie skarga do sądu administracyjnego, co należycie chroni prawa strony skarżącej.

W świetle powyższych ustaleń Sąd zatem uznał, że w niniejszej sprawie zaistniała przesłanka bezprzedmiotowości postępowania sądowego, o której mowa w przytoczonym przepisie art. 161 § 1 pkt 3 w związku z art. 54 § 3 p.p.s.a. i z tych względów postępowanie umorzył, o czym na podstawie wskazanej regulacji prawnej orzekł w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.