Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2145753

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 5 października 2016 r.
IV SA/Wr 345/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alojzy Wyszkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 5 października 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale IV sprawy ze skargi W. C. na decyzję Wojewody D. z dnia (...) czerwca 2016 r. nr (...) w przedmiocie przyznania statusu osoby bezrobotnej i odmowy przyznania prawa do zasiłku postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 6 lipca 2016 r. W. C. (dalej strona, skarżący) wniósł za pośrednictwem właściwego organu skargę na wskazaną w sentencji decyzję Wojewody D. Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 9 września 2016 r. wezwano skarżącego do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez podpisanie skargi lub nadesłanie odpisu prawidłowo podpisanej skargi. Powyższe wezwanie zawierało pouczenie, że czynności tej należy dokonać w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, zwana dalej: p.p.s.a.). Przesyłka zawierająca powyższe wezwanie została doręczona na adres wskazany w skardze w dniu 19 września 2016 r. i odebrana przez skarżącego (k. 11) Mimo upływu zakreślonego terminu strona nie uzupełniła braku skargi w zakreślonym terminie. Pismem z dnia 21 września 2016 r. skarżący oświadczył, że cofa skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 57 § 1 p.p.s.a., skarga musi odpowiadać wymaganiom stawianym przez art. 46 p.p.s.a. wszystkim pismom w postępowaniu sądowym (tekst jedn.: powinna zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma; osnowę wniosku lub oświadczenia, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników) oraz zawierać dodatkowe elementy określone w art. 57 § 1 pkt 1-3 p.p.s.a. (wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego). W orzecznictwie sądowoadministracyjnym przyjęto, że jeżeli warunki formalne skargi nie zostaną spełnione, skarżący winien być w trybie art. 49 § 1 p.p.s.a. wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi - art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. (zob. wyrok NSA z dnia 23 kwietnia 2010 r., I OSK 7/10, publ. LEX nr 578341 oraz internetowa Centralna Baza Orzecznictwa Sądów Administracyjnych). Należy wskazać, że przesyłka zawierająca wezwanie Sądu została skutecznie doręczona stronie w dniu 19 września 2016 r., co wynika ze znajdującego się w aktach zwrotnego potwierdzenia odbioru (k. 11). Strona skarżąca w zakreślonym terminie, który upłynął z dniem 26 września 2016 r. nie uczyniła zadość wezwaniu, co musiało skutkować odrzuceniem skargi. Wobec powyższego na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. wniesiona skarga podlegała odrzuceniu, co orzeczono w sentencji postanowienia. Pobocznie należy jedynie wskazać, w odniesieniu do treści pisma strony z dnia 21 września 2016 r. cofającego skargę wniesioną w tej sprawie, że wobec braku uiszczenia wpisu od skargi złożonej w tej sprawie niedopuszczalne było umorzenie postępowania zainicjowanego skargą, która została odrzucona jako dotknięta brakiem uniemożliwiającym nadanie jej biegu. Cofnięcie skargi może dotyczyć wyłącznie skargi, która została skutecznie wniesiona, a więc wolna od braków formalnych. Nieuzupełnienie wskazanych braków skutkować musi każdorazowo odrzuceniem skargi, a nie umorzeniem postępowania z powodu jej cofnięcia

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.