Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2888269

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 11 października 2012 r.
IV SA/Wr 298/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Lidia Serwiniowska.

Sędziowie WSA: Wanda Wiatkowska-Ilków (spr.), Alojzy Wyszkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w wydziale IV na rozprawie w dniu 11 października 2012 r. sprawy ze skargi U. W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.