Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2889653

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 18 lipca 2012 r.
IV SA/Wr 297/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Henryk Ożóg.

Sędziowie WSA: Lidia Serwiniowska (spr.), Alojzy Wyszkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 18 lipca 2012 r. sprawy ze skargi A. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) 2012 r., nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego, specjalnego zasiłku celowego i zwrotnego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.