Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2145732

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 5 września 2016 r.
IV SA/Wr 29/16

UZASADNIENIE

Uzasadnienie faktyczne

Skarżony organ Samorządowe Kolegium Odwoławcze Treść wyniku

* Odmówiono sporządzenia uzasadnienia Powołane przepisy Dz. U. z 2016 r. poz. 718 art. 141 § 2 i 3

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Julia Szczygielska po rozpoznaniu w dniu 5 września 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale IV sprawy wniosku M. D. o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2016 r., sygn. akt IV SA/Wr 29/16 w sprawie ze skargi M. D. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) października 2015 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Uzasadnienie Wyrokiem z dnia 28 czerwca 2016 r., sygn. akt IV SA/Wr 29/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę M. D. na opisane w sentencji postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. Wyrok w tej sprawie zapadł w trybie uproszczonym na posiedzeniu niejawnym. Stosownie do treści art. 139 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm., zwanej dalej p.p.s.a.) odpis sentencji doręczono stronie w dniu 17 lipca 2016 r. (k.16). Wnioskiem z dnia 25 lipca 2016 r., nadanym w tym samym dniu za pośrednictwem operatora pocztowego InPost S.A., skarżący wystąpił o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wydanego wyroku. Powyższe żądanie wpłynęło do tutejszego Sądu w dniu 3 sierpnia 2016 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 141 § p.p.s.a., uzasadnienie wyroku sporządza się z urzędu w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo podpisania sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym. W myśl § 2 zd. 1 cytowanego przepisu, w sprawach w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. W myśl art. 83 § 1 i 2 p.p.s.a., terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Wedle zaś art. 111 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jednakże, gdy początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Stosownie natomiast do treści art. 83 § 3 p.p.s.a., oddanie pisma w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo polskim urzędzie konsularnym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Sentencja wyroku wydanego w tej sprawie w trybie uproszczonym została doręczona skarżącemu w dniu 18 lipca 2016 r. Stosownie więc do powołanych na wstępie przepisów, siedmiodniowy termin na wystąpienie z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia upływał z dniem 25 lipca 2016 r., (poniedziałek). Wskazane żądanie zostało nadane w placówce pocztowej operatora pocztowego InPost S.A. w tym samym dniu, tj. 25 lipca 2016 r. i wpłynęło do tutejszego Sądu w dniu 3 sierpnia 2016 r., a zatem już po upływie ustawowego terminu. Zważyć bowiem należy, że strona co prawda nadała swoje żądanie w dniu 5 lipca 2015 r., lecz skorzystała z usług operatora pocztowego InPost S.A., który nie był jednakże operatorem wyznaczonym. Zgodnie bowiem z art. 178 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 z późn. zm., zwanej dalej u.p.p.), Poczta Polska S.A. pełniła obowiązki operatora wyznaczonego w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy, co - zgodnie z art. 192 u.p.p. - nastąpiło z dniem 1 stycznia 2013 r. Jak wynika zaś z informacji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., wydanej na podstawie art. 74 zd. 2 u.p.p., operatorem wyznaczonym od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. pozostała nadal wyłącznie Poczta Polska S.A. W takiej sytuacji datę złożenia wniosku należało określić na dzień jego wpływu do tutejszego Sądu, tj. na dzień 3 sierpnia 2016 r., gdyż przepis art. 83 § 3 p.p.s.a. nie znajdował zastosowania w przedmiotowym stanie faktycznym. Podkreślić przy tym należy, że powyższe stanowisko znajduje również potwierdzenie w treści uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 października 2015 r., sygn. akt I OPS 1/15, zgodnie z którą oddanie przed upływem przewidzianego prawem terminu pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej innego operatora niż operator wyznaczony w rozumieniu art. 83 § 3 p.p.s.a. w zw. z art. 178 ust. 1 u.p.p., nie skutkuje zachowaniem terminu w sytuacji, gdy pismo dostarczono sądowi po jego upływie. Z tej też przyczyny Sąd nie mógł uwzględnić żądania skarżącego i działając na podstawie art. 141 § 2 i 3 p.p.s.a. zobowiązany był do orzeczenia o odmowie sporządzenia uzasadnienia opisanego na wstępie wyroku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.