Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2043680

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 20 lipca 2015 r.
IV SA/Wr 260/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Julia Szczygielska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 20 lipca 2015 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy ze skargi J. K. na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w W. w przedmiocie podejmowanych czynności z zakresu pomocy społecznej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 13 marca 2015 r. J. K. (zwana dalej stroną lub skarżącą) zwróciła się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu ze skargą na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w W. polegającą na nieuwzględnianiu podań, nieudzielaniu właściwej informacji oraz przeprowadzaniu czynności pomocowych z udziałem określonych pracowników i z pominięciem dokumentów znajdujących się u innych podmiotów.

Dalej skarżąca podała m.in., że " (...) pracownicy MOPS-u ds. Bezdomności nie szanują Regulaminu Pobytu w IBDD. (...) W. MOPS neguje prawo do życia osobie w sytuacji dla której zapobieżeniu został powołany. Odlicza mi dodatek mieszkaniowy od zasiłku stałego (...)".

Pismem z dnia 11 maja 2015 r. skarżąca została wezwana do sprecyzowania - w terminie 7 dni - charakteru wniesionej skargi pod rygorem jej odrzucenia poprzez wskazanie czy jest to skarga na działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w W. czy też na określoną decyzję (postanowienie).

Wskazane wezwanie zostało osobiście podjęte przez stronę w dniu 25 maja 2015 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., zwanej dalej p.p.s.a.) skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać:

1)

wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności;

2)

oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy;

3)

określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego.

Stosownie do treści art. 49 § 1 p.p.s.a. jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. W odniesieniu do warunków formalnych skargi, ustawa procesowa przewiduje, że nieusunięcie w terminie braków formalnych skargi stanowi podstawę do jej odrzucenia na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

W niniejszej sprawie pismo wniesione przez stronę skarżącą nie wskazywało w istocie żądania skargi. Stąd też strona skarżąca została wezwana do sprecyzowania charakteru wniesionej skargi poprzez wskazanie czy jest to skarga na działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w W. czy też na określoną decyzję (postanowienie). W zakreślonym terminie, który upływał z dniem 1 czerwca 2015 r., strona nie uczyniła zadość nałożonemu na nią obowiązkowi procesowemu.

Brak aktywności po stronie skarżącej uniemożliwia rozpatrzenie skargi, albowiem żądanie w niej wyrażone nie jest wystarczające precyzyjne, by móc nadać sprawie dalszy bieg. Rolą zaś sądu nie jest zastępowanie strony w podejmowanych przez nią czynnościach procesowych, a w szczególności wyjaśnianie kwestii niejasnych a jednocześnie istotnych dla sprawy. Zatem skoro skarżąca - pomimo wezwania zawierającego stosowne pouczenie - nie podjęła inicjatywy w zakresie dostatecznego doprecyzowania swojego żądania w wyznaczonym, siedmiodniowym terminie, wniesioną skargę należało odrzucić na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji niniejszego postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.